Блудствали са с 9 деца през изминалата година във Варна и региона, 32 деца са били пребити

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Варна са водени 596 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

В сравнение с 2016 г. броят им намалява с 33, или 5.2%. Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните: Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 74.7%; Малолетни (8 – 13 г.) – 25.3%; Момчета – 472 (79.2%); Учащи – 432 лица (72.5%);

В криминогенна среда живеят 374 малолетни и непълнолетни, или 62.8%. Броят на заведените на отчет в ДПС в област Варна през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 190, или 31.9% от всички водени на отчет лица, като 72.6% от тях са непълнолетни.

В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените намалява с 12.0%. През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 190 малолетни и непълнолетни лица, или 31.9% от водените на отчет през годината. Причините за това са: поправяне на поведението – 121 лица (63.7%); навършване на 18-годишна възраст – 50 лица (26.3%); други основания – 19 лица (10.0%).

Противообществени прояви

За извършени противообществени прояви в област Варна през 2017 г. през ДПС са преминали 279 малолетни и непълнолетни. От тях момчетата са 217, или 77.8%, а момичетата – 62 (22.2%). В сравнение с 2016 г. броят на преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви намалява с 28 лица (9.1%). В структурата на противообществените прояви по видове най-голям е делът на преминалите през ДПС за: “бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ – 84 лица, или 30.1%; “непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“ и “употреба на психоактивни вещества“ – по 39 лица, или по 14.0%; “повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 35 лица, или 12.5%. Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния. Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година.

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са: “проява на насилие и агресия“ – 6.1% (17 лица); “тормоз“ – 5.4% (15 лица).

Извършени престъпления

През 2017 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления в област Варна, е 272 и в сравнение с 2016 г. нараства с 1.9%. Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от лицата на възраст 8 – 17 години. Извършители на кражби са 130 лица, или 47.8% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на кражби от магазини или други търговски обекти – 41.5% (54 лица), на кражби от домовете – 25.4% (33 лица), на джебчийски кражби – 10.8% (14 лица).

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

През 2017 г. пострадали от престъпления в област Варна са 182 деца, от които 72, или 39.6%, са момичета. Малолетни са 46 лица (25.3%), а непълнолетни – 136 (74.7%). Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 107 лица (58.8%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди – 32 лица (17.6%), от грабежи – 19 лица (10.4%) и от блудство – 9 лица (4.9%).

Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

През 2017 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Варна са образували 247 възпитателни дела, от които 211 (85.4%) по предложение на органите на прокуратурата. Броят на решените дела през годината е 236, като от тях в срок до един месец са решени 189 дела, или 80.1%. Прекратени на различни основания са 13 дела (5.3% от образуваните възпитателни дела). В края на 2017 г. 12 дела, или 4.9% от образуваните, са останали несвършени.

През 2017 г. местните комисии са наложили 401 възпитателни мерки в съответствие с чл. 13, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на 253 лица на възраст от 8 до 17 години за извършените от тях 281 общественоопасни деяния. Най-често налаганите възпитателни мерки са: “предупреждение“ – в 127 случая (31.7%); “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ – в 103 случая (25.7%); “задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ – в 91 случая (22.7%). Основните характеристики на малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки са следните: малолетни са 64 лица (25.3%), а непълнолетни – 189 (74.7%). момчетата са 209 (82.6%), а момичетата – 44 (17.4%). 143 лица (56.5%) са с основно образование, а 87 (34.4%) – с начално.
През 2017 г. 219 деца са преминали през съществуващите на територията на областта консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Организирани са 25 тематични кампании за превенция, в които са обхванати 6 067 лица. През 2017 г. е осъществявана превантивна възпитателна дейност с 86 деца, живеещи в криминогенна или конфликтна среда, а обществените възпитатели са работили с 436 малолетни и непълнолетни.

varna24

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар