Ето разковничето: Артекс строят 34 етажа с незаконно издадени документи!

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Здравейте,

Изпращам ви сигнал, изпратен до всички най-важни институции в България преди месеци, подплътен с анализ, конкретика, имена:

АРТЕКС строят сградата си в София в кв.Лозенец на 34 етажа с незаконно издадени документи. А ето този Мариян Башур има смелостта да говори истината на висок глас по темата – виж линка:

https://www.facebook.com/marian.bashur/posts/10214380659210306

И новият сигнал от последните дни – https://www.facebook.com/marian.bashur/posts/10214386858245278

Нека Истината излезе на светло !

Пускам ви отново нашият сигнал да ви запознаем с проблема. Искам да подчертая дебело, че никой от всички тези хора и институции, не се поинтересува от нашият проблем, нито някой е предприел каквито и да са стъпки, за да спре тази буря която се вихри в момента. Единственото което искахме, е да се спази закона!!! Алчността води до разруха, и колкото да се използват енергийни щитове, букви и ритуали, то Бог винаги защитава истината и само истината!!

ОТВОРЕНО ПИСМО-СИГНАЛ

До: ген. Румен Радев

Президент на Република България

До: ген. Бойко Борисов

Министър Председател на Република България

До: г-н Томислав Дочнев

Заместник Министър Председател на Република България

До: г-н Николай Нанков

Министър на Регионалното развитие и благоустройството

До: г-н Сотир Цацаров

Главен Прокурор на Република Българи

До: г-жа Цвета Караянчева

Председател на Народното Събрание на Република България

До: г-н Цветан Цветанов

Председател на ПГ „ГЕРБ” в 44то народно събрание

До: г-жа Корнелия Нинова

Председател на ПГ „БСП – Лява България” в 44то народно събрание

До: г-н Волен Сидеров

Председател на ПГ „Обединени Патриоти” в 44то народно събрание

До: г-н Мустафа Карадайъ

Председател на ПГ „Движение за права и свободи” в 44то народно събрание

До: г-жа Гергана Стефанова

Председател на ПГ „ПП ВОЛЯ” в 44то народно събрание

До: г-н Ангел Исаев

Независим народен представител

До: членовете на Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание

До: г-н Огнян Златев

Ръководител на Представителството на Европейската Комисия в България

Копие до: г-жа Мая Манолова

Омбудсман на Република България

Копие до: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична Община

Копие до: г-н Здравко Здравков

Главен Архитект на Столична Община

Копие до: г-н Иван Несторов

Началник на ДНСК

СИГНАЛ

От: Инициативен комитет „Лозенец”,

Уважаеми г-н Президент,

Уважаеми г-н Министър председател,

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Уважаеми дами и господа,

АРТЕКС ИНЖИНЕРИНГ в момента извършва строителство на високо етажна сграда от 34 етажа в зона с предвидена максимална височина от 8 етажа на улица Златен Рог №10 (УПИ I, кв. 272А, местност Лозенец – I-ва част, район Лозенец, гр. София, Столична община), в столичния жк Лозенец. Считаме, че извършваното строителство е в пълно нарушение на законодателството на Република България. Разрешението за строеж с номер 134 от 26.01.2007г, е влязло в сила на 01.03.2007г. и е еднократно подновено със заповед №РД-09-50-1027 от 19.11.2012г. Съгласно чл. 153 от ЗУТ с презаверяването на разрешението за строеж срокът за завършване на строителството се удължава с 5 години или до 19.11.2017г и презаверяването е еднократно. Тъй като към 19.11.2017г. строителството на сградата не е завършено и не е издаден акт образец № 14 (завършване на сградата на етап груб строеж), а разрешението е изтекло, считаме, че се извършва незаконно строителство на този обект.

Още при издаването на разрешението за строеж през 2007г. се вижда, че визата им за проектиране не съответства с плана за застрояване на Лозенец, приет по надлежния ред от Столичен Общински Съвет. Малко след издаването на разрешението влиза в сила Общият устройствен план на Столична община, който отрежда за горепосочения имот жилищна зона „Жг“ с ограничение във височината от 26м, а не 120-метра, за колкото е одобрен подробният устройствен план.

През 2012 година, разрешението за строеж е подновено, отново в разрез със закона и правилниците за прилагането му, защото при подновяването на разрешението такова строителство не е започнато, а само формало документално е издаден акт образец №2 за определяне строителна линия на имота. Не е издаден акт образец №3, който определя реално начало на строителните дейности, каквото е изискването на закона. Съгласно записната книга на обекта строителството е започнало едва 2017 година.

На 20.09.2017г главният архитект на Столична община издава Заповед №РА51-226, в която допуска съществени отклонения от първоначалния проект на сградата. Считаме тази заповед също за порочна поради следните причини: В посочената заповед главният архитект цитира писмо на МРРБ с изх. №70-00-906 от 30.08.2017г, което определя „срокът за завършване на строежа е 10 години от започване на строителството, а именно от датата на съставяне на протокол образец 2 (11.01.2010г.) и е валидно до 11.01.2020г.“. Писмото е изпратено от г-н Валентин Йовев, зам. министър на МРРБ. То не представлява официална позиция на Министерството, нито официална интерпретация на Закона за устройство на територията, нито пък представлява Заповед. Още повече, г-н Йовев в качеството си на заместник министър няма право да прави тълкования на ЗУТ. Това право има само и единствено министърът, съгласно чл. 3 на Закона за устройство на територията. Въпреки това, писмото на г-н Йовов се цитира от всички институции като законова интерпретация на ЗУТ и въз основа на него се издават административни актове, които касаят огромни материални интереси и то в пряко нарушение на законите на страната. По същество писмото тълкува разрешението за строеж съгласно промените в Закона за устройство на територията, публикувани в бр. 13 на Държавен вестник от 07.02.2017г, но §58 от одобрените текстове постановява, че „започнали производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред“. Или с други думи становището на МРРБ противоречи на закона и е без правни последици. Цитирането му в заповедта на арх. Здравков намираме също за противоречие със законовите разпоредби и прилагане на незаконосъобразна ретроактивност на нормативен акт, който изрично го забранява в свойте преходни и заключителни разпоредби

Приемането на това становище като действително, би означавало, че трябва цялата преписка по инвестиционния проект и разрешението за строеж да се гледа по действащите към август 2017г. законови разпоредби, включително по отношение на изискванията на Общия устройствен план на Столична община за максимална височина на строителството, ограничена от жилищната зона „Жг“ до 26 метра височина на кота корниз. Въпреки това строящата се сграда предвижда на втория си етап да достигне височина от 120 метра, в противоречие с разпоредбите на ОУП на Столична община.

В заповедта на арх. Здравков се допускат съществени отклонения спрямо първоначалния проект, по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, а именно, че се нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти. Първоначалното разрешително за строеж е за административна сграда, докато строителната компания Артекс инженеринг рекламира и продава сградата като жилищна. Жилищният характер на сградата се определя от факта, че в съгласно заповедта на главния архитект на първия етап на строителството в сградата има 105 ателиета и едва 1 търговски обект и 1 офис. Ателиетата заемат всички етажи между ет. 4 и ет. 29. Наредба 7 определя за допустимо такива ателиета да се изграждат единствено в жилищни сгради, не в сгради за обществено обслужване. Фактът, че инвеститорът всъщност изгражда жилищна сграда, води след себе си редица допълнителни законови изисквания към настоящия строеж. Съгласно изискванията на чл. 32 ал. 1 от ЗУТ разстоянието между строящата се сграда и съседния УПИ XII от кв. 272 м. Лозенец I-ва част следва да бъдат по-големи или равни на височината на по-високата сграда, а това изискване е категорично нарушено. Разглеждането на сградата като жилищна премахва и основанията дори с ретроактивност тя да бъде категоризирана като обект от категория 2 и разрешението ѝ за строеж да е с валидност от 10 г. според поправките от 2017г.

Отговорните институции са сигнализирани за тези нередности с № вр №6 /27.11.2017г на РО НСК София и № САГ17-ТК00-2830/27.11.2017г на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община. До този момент не сме получили отговор от тяхна страна. В свое запитване № на РО НСК София: С17-1322-09-738/15.12.2017г. Националният Омбудсман на Република България г-жа Мая Манолова поставя същите въпроси, като в получения от нея отговор ДНСК избягват отговорите на въпросите за изтичащите срокове на разрешението за строеж като казват кога е влязло в сила, но не посочват срок на изтичането му. От Дирекцията няма отговор и на посочените аргументи относно законосъобразността на издадена заповед от страна на главния архитект на Столична община, с която се допускат съществени отклонения на посочения проект. Отговорите именно на тези въпроси са ключови за въпросния казус.

Молим всички Вас за съдействие. Въпросът е принципен и свързан пряко с проблеми отразявани многократно в докладите на Европейската Комисия за наблюдение. Този казус създава впечатлението, че парите определят правото. Ние като граждани не може да приемем това за адекватно и европейско поведение от страна на пряко ангажираните институции и затова се обръщаме към Вас с искане да проверите и да коригирате горепосочените пропуски.

Молим министър-председателя и ресорните министри, като политически отговорни лица, отговорни за работата на МРРБ и ДНСК, да направите проверка на какво основание г-н Йовов изпраща писмо №70-00-906 от 30.08.2017г, то носи ли правни последици и правомерни ли са действията на ДНСК по горепосочения казус.

Молим народните представители да използвате възможностите си за контрол над работата на изпълнителната власт, за да проследите каква е причината отговорните институции за толкова дълъг период да не изпълняват ангажиментите си, да не преустановяват строителството на посочения обект, но и да не изпращат отговор на сигналите ни, в случай, че са установили, че няма нарушения на нормативните актове.

След издаване на първоначалното строително разрешение Столичният Общински Съвет и Народното Събрание на Република България, въз основа на променящата се социална среда и развитието на София са приели, че височината за застрояване на тази част на София трябва да бъде до 26 метра. Строителят е имал 10 години да реализира проекта и не го е направил. Законът казва, че след тези 10 години, той трябва да кандидатсва отново за разрешение за строеж и в това ново разрешение да бъдат отразени всички тези нови изисквания. НИЕ, жителите на Лозенец искаме да бъде спазен законът. Нека строителят си поднови разрешението за строеж и да довърши сградата съгласно изискванията в сила към момента.

България понастоящем държи председателството на европейският съюз и това задължава още повече българските институции да отстояват принципите заложени в основите на Европа и особено на принципът на правовата държава. Затова ние от инициативен комитет Лозенец пишем това писмо за да Ви обърнем внимание на един сериозен правен и административен проблем, свързван с един от основополагащите принципи на правовата държава – ретроактивното прилагане на закона. Това понятие е един от най-сериозните аспекти, които занимават конституционалистите от цял свят. Как да бъде гарантирана стабилността на правната система и реда в обществото. Това е довело и до заключението, което е стандарт в конституциите на държавите членки на Европейският Съюз, че не трябва да бъде позволявано на един закон да се прилага ретроактивно, освен в изключителни ситуации. Тук ситуацията е единствено финансовото облагодетелстване на една частна фирма. Това от своя страна води до едно грозно потъпкване на закона извършвано активно от страна на администрацията на Столична Община и ДНСК.

Вчера внесохме това писмо. Искаме решителност и пълно спазване на законите.

До: ген. Бойко Борисов

Министър Председател на Република България

До: г-жа Петя Аврамова

Министър на Регионалното развитие и благоустройството

До: г-н Цветан Цветанов

Председател на ПГ „ГЕРБ” в 44то народно събрание

Копие до: г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична Община

Копие до: г-н Здравко Здравков

Главен Архитект на Столична Община

Копие до: г-н Иван Несторов

Началник на ДНСК

ОТВОРЕНО ПИСМО

От: Инициативен комитет „Лозенец”, представляван от Никола Вапцаров, Мариан Башур и Войслав Тодоров. За контакт: тел. 0876237001 и 0883364975, адрес: гр. София ул Тунджа № 32 ап. 17

Уважаеми г-н Министър председател,

Уважаема г-жо Министър

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с скорошните разкрития направени от Свободна Европа и Български Антикорупционен Фонд, искаме да подновим пред вас нашата петиция да предприемете мерки за спиране на строителството извършвано от Артекс инжинеринг на улица Златен Рог №10 (УПИ I, кв. 272А, местност Лозенец – I-ва част, район Лозенец, гр. София, Столична община). Продължаваме да считаме, че сградата се строи без валидно строително разрешение, тъй като то е изтекло през ноември 2017 година. Въпреки многобройните ни жалби и писма, ние срещнахме единствено напълно неадекватни, противоречиви и противозаконни обяснения от страна на ДНСК. Трябваше да се стигне до там, че да се засегне репутацията и доброто име на висши държавни служители, за да може да ни се обърне внимание на този изключително сериозен проблем.

Ние като граждани на София и жители на р-н Лозенец, очакваме от Вас, институциите единствено да вършите задълженията си по закон и Конституция – да защитавате закона и общественият интерес. Сега у нас се затвърждава впечатлението, че защитавате интереса на частна фирма, до толкова, че се внасят и приемат закони по поръчка, умишлено се бездейства и се влиза в съмнителни заменки. Все още вярваме, че имате силата и съвестта да ни докажете, че не е вярно, че сте корумпирани, че правите чадъри на фирми и се облагодетелствате от тези протекции.

Затова ви призоваваме да поискате оставката на архитект Несторов, който с продължителното си бездействие успя не само да урони престижа и авторитета на поверената му администрация, но успя да въвлече в този скандал и Народното събрание, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на Правосъдието и даже Министерството на младежта и спорта. Смятаме, че това бездействие граничи с престъпление по служба, но това оставяме на прокуратурата да прецени. Трябва ли да пострада и репутацията на цялото правителство, докато се намери куража да се изпълни закона?

В тази връзка, настояваме да бъде незабавно спрян строежа на улица Златен Рог №10, проекта да бъде преработен съгласно изискванията на актуалният Общ устройствен план на гр. София и височината му да бъде намалена до позволените 26 метра. Осъзнаваме, че искането ни звучи невероятно, но то е в рамките на действащия закон. Законността, правдата и честността винаги звучат невероятни на нечестните, корумпираните и недостойните. Докажете ни на нас, гражданите на Лозенец, че вие сте смелите и доблестните политици, които България заслужава и от които България има нужда.

С уважение,

…………………………………………………..

/Никола Вапцаров – Инициативен комитет Лозенец/

…………………………………………………….

/Мариан Башур – Инициативен комитет Лозенец/

……………………………………………………..

/Войслав Тодоров – Инициативен комитет Лозенец/

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар