ИЗВЪНРЕДНО! БОЕЦ сезира централата на ЕВРОПОЛ за Цветанов и АпартаментГейт!

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

БОЕЦ сезира централата на ЕВРОПОЛ за Цветанов и АпартаментГейт!

„През последните десет години Цветан Цветанов е част от мафията превзела държавата ни и носи пряка отговорност за превръщането на МВР в бухалка на мафията. Цветанов превърна подсушването, рекета над бизнеса, репресиите над неудобните и манипулирането на изборите в норма и стил на управление. БОЕЦ предоставяме конкретни документи в подкрепа на позицията ни.“

 

Прилагаме  пълният текст на сигнала:

До: Директора и Управителният съвет на Агенция „Европол”, г-жа Катерин Де Боле

До : Управителният съвет на Европол

                                                    С И Г Н А Л  

                                                             ОТ

 ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399

 

            Като официално регистрирана неправителствена организация в обществена полза и в качеството ни на представители на гражданското общество в България, ГД „БОЕЦ”  сезираме ръководството на Европол и Европейската комисия чрез еврокомисар Вера Йоурова  за образувана от Прокуратурата и Антикорупционната комисия в България проверка за имотна измама, конфликт на интереси, корупция и данъчни и финансови престъпления срещу Цветан Генчев Цветанов – депутат в българският парламент и член на Управителният съвет на Европол.

Изразяваме своята позиция, че г-н Цветанов с действията си е загубил доверието на българското общество поради което следва да бъдат предприети действия по прекратяване правомощията на Цветан Цветанов в качеството му на постоянен представител в Управителния съвет на Европол на Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията.

 

Уважаеми дами и господа,

През 2018год. председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  в Република България – Цветан Цветанов бе избран за постоянен представител в Управителния съвет на Европол на Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията – позиция, изискваща  висок професионализъм , безупречен морал и почтеност.

През м. март 2019год. в България се разрази пореден скандал, поставящ под съмнение отношението на Цв.Цветанов както към обществения морал, така и към задълженията му като депутат и гражданин, и в частност го уличиха в противоправна дейност.

В публикации на „Свободна Европа“ и други български медии  беше изнесена информация, че през 2018год. Цв.Цветанов е осъществил правна сделка – замяна на два свои апартамента , находящи се в гр. София, кв. Изток с обща площ от 190кв м, както и две паркоместа с друг жилищен имот , собственост на строителната фирма „Артекс“, представляващ апартамент с площ от 240 кв.м., разположен на последния жилищен етаж  на  кооперация „ Летера“, отличена през 2017год. за „Сграда на годината“, заедно с двоен гараж, предверие и ВИП асансьор, вкл. асансьорна шахта.

В един и същ ден – 12.06. 2018год. луксозният апартамент с ВИП асансьор е прехвърлен от собствениците Мирянови на  собствената им фирма „ Артекс Инженеринг 2000-5“ за цена от 560 000лв.След това е осъществена  замяната при обявена по – ниска цена на апартамента – 387 438,8лв.Веднага след замяната „ Артекс Инженеринг 2000-5“ е продал  двата апартамента на Цветанов на цена от 470 000лв.

Общата площ на придобитото от Цветанов имущество е от 315кв.м.Замяната е извършена, като стойността на новопридобитото от Цветанов недвижимо имущество е определена по данъчната оценка на имота – 387 438 лева. или около 600евро на квадратен метър.Цените на  апартаментите в същата сграда по данни на строителната фирма и посочени в други нотариални актове  са варирали между 2 400 – 3000 евро за кв.м. през 2018год.

Стойността на заменените от Цветанов жилищни имоти – 2 апартамента и две парко места  е около 270 000лв. / т.е. 600 евро на кв.м./, поради което при замяната Цветанов е доплатил 100 000лв., представляващи разликата между стойността на  обектите на замяна.

От така изложеното се налагат няколко извода :

1.Правната сделка е извършена  по цени на квадратен метър жилищна площ в пъти по – ниски от пазарните цени за този район на гр. София в този период.При замяна на стоки и услуги,  данък добавена стойност се определя съгласно чл.26 ал.7 от Закона за данък добавена стойност  като процент върху данъчната основа , определена като стойност на придобиване или себестойността на предоставената стока.По този начин стойността на дължимият данък добавена стойност се намалява в пъти., тъй като не е начислен по пазарната стойност на продавания от фирма „Артекс“ имот и което съдържа признаците на престъпление против данъчната система – глава VІІ от Наказателния кодекс.

2.Сделката е неизгодна по см. на чл.220 от наказателния кодекс за строителната фирма, тъй като продажната цена на жилищните имоти в кооперация „Летера“ за периода  е пет пъти по-висока.Сделката облагодетелствува единствено Цветанов.Следователно съответното длъжностно лице е сключило неизгодна сделка за фирмата, правейки подарък на Цветан Цветанов,  който той е приел, нарушавайки задължението си  като депутат да не се поставя в каквато и да е зависимост от физически и юридически лица.

Втората възможна хипотеза е състава на чл.220 да е осъществен във формата на съучастие между  длъжностното лице на строителната фирма продавач и Цветан Цветанов като подбудител или съизвършител.

Следва да се посочи, че в същият ден, придобитите от „Артекс“ имоти / вече бивша собственост на Цв.Цветанов/ са продадени  на цена  с 200 000лв. по – висока от тази на която са оценени при извършване на замяната.

3.В рамките на един ден са реализирани при един и същ нотариус три сделки, светкавично вписани в Агенция по вписванията, което освен че е необичайно  за гр. София, предвид  обстоятелството, че ежедневно се подават  между 100 и 200 заявления за вписване на нотариални актове, които подлежат на проверка, съответно изготвените актове се предават обратно в срок до 14 дни.Особено показателно е обстоятелството, че още в същият ден е намерен купувач на двата апартамента на Цветанов и то лице, активен член и сътрудник на ГЕРБ, работещ в Ръководство въздушен контрол, където с протекциите на Цветанов са назначени редица негови близки и приятели.Тези обстоятелства говорят за предварителна организираност, разпределение на функциите, ангажиране на държавни структури – характеристики на организирана престъпна група.

4.Осъществената сделка очевидно е недействителна – нищожна, тъй като противоречи на морала и добрите нрави по см. на българският ЗЗД..Обявени са нереални стойности  на заменените имоти, с което в пъти са намалени дължимите местни данъци и такси, дължими от страните по сделката.Подобна замяна не би била възможна, ако  страна по сделката не бе Цветан Цветанов. Абсолютно невъзможно е обикновен български гражданин да предложи подобна замяна на строителната фирма и такава да бъде осъществена.В случая или се касае до подарък с много голяма стойност, любезно предоставен и приет или до  прикриване на реално платената от Цветанов  сума / по реални продажни цени/, несъответна на декларираните му доходи.Тези обстоятелства водят до редица въпроси и  изводи за осъществени състави на  поредица от престъпления – от съставянето на документ с невярно съдържание / нот.акт/ до укриване на  доходи, данъчни задължения, вкл. местни данъци и такси , сключване на неизгодна сделка, участие в организирана престъпна група и др.

Гореизложеното е резултат от обективни проверки и справки в Агенция по вписванията  и е установено безспорно. Участието на Цветан Цветанов в описаните събития поставя под сериозно съмнение качествата му на депутат и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред  .Нарушени са не само принципите на морала, българската Конституция , данъчни и наказателно правни норми, но най-вече е увреден авторитета на Република България.По времето, когато са осъществявани описаните противоправни сделки, облагодетелствуващи единствено и само Цветан Цветанов , същият е избран за постоянен представител в Управителния съвет на Европол на Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията. Позицията е изключително важна за упражняването на контролните и надзорни функции на СГПК, като осигурява връзката между националните парламенти на държавите-членки, Европейския парламент и Управителния съвет на Европол.Недопустимо е тя да се заема от лице, чиято репутация е под съмнение и което системно генерира скандали, свързани с придобиване на недвижими имоти при спорни от гледна точка на правовия ред обстоятелства.ЕВРОПОЛ  е правоприлагащата агенция на ЕС, чиято задача е да допринесе за по-голяма безопасност в Европа, като подпомага правоприлагащите органи в страните от Съюза. Присъствието на Цветанов в структурата на правоприлагащата агенция на Европейския съюз неизбежно ще доведе до  уронване на престижа, авторитета и доверието към нея. След внесен до компетентните органи сигнал от БОЕЦ, прокуратурата и Антикорупционната комисия в България образуваха проверки по случая.

Прилагаме линк към публикацията на сайта на радио „СВОБОДНА ЕВРОПА”

https://www.svobodnaevropa.bg/a/29829732.html?fbclid=IwAR1TxngoJ1kzyz8OgZ1fF4KFCPGMl7Fgca9XUj0d9l5yRsGKsc6cfsYB0oU

 

ПРИПОМНЯМЕ, че на 02.10.2018г. БОЕЦ внесохме ПРОТЕСТНА НОТА до Европол и ЕК срещу избора на Цветан Цветанов за член на УС на Европол. Прилагаме и пълният  текст на документа:

                                                 ПРОТЕСТНА   НОТА

                                                             ОТ

 ГД „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ”

ЕИК 176949776, с адрес: гр. Видин к-с ”Панония” блок 4 вх.З ап. 157 тел. 0899591399

 

Като неправителствена организация в обществена полза и в качеството ни на представители на гражданското общество в България, ГД „БОЕЦ”  сезираме ръководството на ЕВРОПОЛ и Европейската комисия чрез еврокомисар Вера Йоурова  за изразяваме своето несъгласие с избора на Цветан Генчев Цветанов за член на УС на „Европол”. Считаме този избор за унизителен за българската държава, за непрозрачен, недопустим и необясним и изразяваме своята позиция, че той трябва да бъде преразгледан и като представител на България в УС на Агенцията да бъде предложен човек, който има доверието на българското общество.

        Мотивите ни за тази позиция са следните:
БОЕЦ информира Европол за несъвместими със закона и международните конвенции действия на бившият министър на вътрешните работи Цветан Генчев Цветанов. Считаме за недопустим и необясним избора на Цветанов за член на УС на Европол. Човек, с две ефективни присъди за престъпление от общ характер  (престъпление срещу правосъдието!) – 4 години затвор и 5 години забрана да заема държавни постове за престъпления от общ характер издадени от две инстанции на българският  съд, нарушавал системно човешките права, по чиято вина България е осъждана многократно от международният съд за правата на човека в Страсбург, трябва да бъде разследван и съден, а не предлаган и избиран за член на УС на „Европол”.
През последните десет години Цветанов е част от мафията превзела държавата ни и носи пряка отговорност за превръщането на МВР в бухалка на мафията. Цветанов превърна подсушването, рекета над бизнеса, репресиите над неудобните и манипулирането на изборите в норма и стил на управление. БОЕЦ предоставяме конкретни документи в подкрепа на позицията ни.

       В края на май 2014 г. бившият вътрешен министър и зам.-председател на ГЕРБ, Цветан Цветанов беше осъден на 4 години затвор от Софийски градски съд заради престъпление срещу правосъдието. В мотивите си съдията обясни, че той не е имал право да блокира исканията за СРС, след като те вече са били разрешени от съда. Трите удивителни, поставени след отрицателните резолюции на Цветанов, бяха разтълкувани и като доказателство, че подсъдимият целенасочено е извършил престъпление. Същото потвърди Софийският апелативен съд на 9 февруари 2015 г., като апелативните съдии изцяло се солидаризираха с мотивите на долната инстанция и по 5-годишната забрана Цветанов да заема държавна длъжност. Според тях той „е осъществил незаконен контрол над действията на разследващите органи”, което е „недопустимо и симптоматично за пренебрегването на принципа за разделение на властите, за фаворизирането на една власт за сметка на друга и в крайна сметка за елиминиране на принципите на демократичното управление като цяло”.Присъдата срещу Цветан Цветанов е отменена от горна съдебна инстанция след като партията на която той е зам. председател – ГЕРБ се връща на власт и това само доказва зависимостите на съдебната система в България и неговата роля за този зловреден процес. Цветанов многократно е раздавал присъди от ефира и от парламентарната трибуна, обявяваше кой е престъпник, преди това да е направил съдът, и е размахвал пръст на магистрати, които не споделяха мнението му.

      Вече са 9 делата, по които България е осъдена в международният съд в Страсбург заради действия и публични изказвания на Цветан Цветанов, в качеството му на длъжностно лице –министър на вътрешните работи, като съдът пряко го посочва в мотивите си! България е осъдена да заплати огромни суми, които ние, българските граждани плащаме, а Цветанов, който от позицията на своят пост е нарушавал човешките права и е станал причина България да бъде осъждана, вие го назначавате за член на Европейска правоприлагаща институция! БОЕЦ сезирахме прокуратурата за действията на Цветанов и получихме официален отговор, в който българската прокуратура установява и ни информира, че Цветан Цвеетанов е нарушил чл. 6 от ЕКЗПЧ, в резултат на което България е осъдена от ЕСЗПЧ в Страсбург да изплати обезщетения на засегнатите лица.

     Не можем да приемем, че човек уличен в нарушаване на човешките права, станал лице на корупцията и мафията в България, ще бъде представител на държавата ни в УС на Европол!

Остава впечатлението, че вместо да внасяме ценности и демокрация от Европа, ние изнасяме корупция и мафиоти за Европейският съюз  и неговите  структури. Легитимирането на подобни хора е срамно и БОЕЦ  изискваме от Европол информация, за това, Кой предложи Цветан Цветанов за този пост , както и критериите и мотивите за неговият избор. Все пак той представлява България и българите имат право да знаят защо един компрометиран човек ги представлява. Категорични сме, че освен национална е нужна и европейска лустрация!

Очакваме вашият отговор  на електронната ни поща – [email protected],bg  и заявяваме своето очакване тази несправедливост не бъде поправена и ще направим необходимото , за да го постигнем. Вярваме, че стремежа към справедливост е наша обща ценност.

  1. Сигнал на БОЕЦ до Прокуратурата срещу Цветан Цветанов.
  2. Отговор на Прокуратурата по сигнала на БОЕЦ срещу Цветан Цветанов, в който отговор се посочва, че Цветанов в качеството му на министър на вътрешните работи е допуснал нарушения на чл. 6 на ЕКЗПЧ. „

 

 

Предвид изложеното молим  да бъде разгледан настоящият сигнал с приложенията към него и извършена проверка на изложените факти и обстоятелства, след което предприети действия по прекратяване правомощията на Цветан Цветанов в качеството му на постоянен представител в Управителния съвет на Европол на Съвместната група за парламентарен контрол на агенцията.

Заявяваме своята готовност за съдействие и предоставяне на допълнителна информация при необходимост, като очакваме Вашите отговори и да бъдем уведомени за решенията и действията ви на посоченият ел. адрес  на БОЕЦ – [email protected] .

22.03.2019г.                   Георги Георгиев – председател  ГД „БОЕЦ’’

Сигнала е изготвен от юридическият екип на БОЕЦ и с експертна консултация  на Румяна Ченалова.

БОЕЦ очакваме развитието на скандала в следният ред – оставка на Цветанов, като депутат. Сваляне на имунитета на Рашидов. Повдигане на обвинения от прокуратурата. Задържане под стража на Цветан Цветанов, Вежди Рашидов, Цецка Цачева, собствениците на „Артекс“  и всички съпричастни към аферата.

Оставка на Борисов и правителството на мафията. Всичко друго би било лъжа и имитация на действия с цел избягване на отговорност.  И продължаваме – оставка на Цацаров, приемане на закон за Лустрацията, приемане на закон за Електронното гласуване и гражданско контрол върху изборният процес. Нови извънредни избори.

Това е и момента, в който трябва да изринем цялата кочина, да разровим и разчистим авгиевите обори на властта и мафията до дъно и започнем да си редим държавата на чисто. ГЕРБ, БСП, ДПС, ОП, и останалите ченгеджийски сборища и мафиотски кланове трябва да останат в историята и да плащат за претъпленията си. 
БОЕЦ водим тази битка и прошка и милост няма да има. Време е гражданите да осъзнаят силата си.
#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар