Как 4000 декара се оказаха в ръцете на съпругата на кмета на Девня и нейните родители

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Преди една година на 12.07.2017 г. Кмета на Община Девня внася Докладна записка в Общински съвет Девня за учредяване права на строеж в имоти частна и публична общинска собственост за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.

На 19.07.2017 г. С Решение № 293 общинските съветници „подаряват“ близо 4 000 декара общинска земя на фирма „4Б Сонар“ ЕООД гр. Варна, т.е. всичката земя, както кметът Свилен Шитов е поискал в Докладна записка. От същата докладна научаваме, че фирмата е с опит в развитието на такива проекти. Справка в Търговския регистър обаче показва, че тази фирма е регистрирана на 18.05.2017 година и е с капитал от 2,00 лева. С този капитал от 2,00 лева ще изгражда инвестиция за над 100 000 000 евра.

Собственик на фирмата е Митко Няголов Гроздев. През 2009 година в Община Девня имаше депозирано искане от фирма „Хаост инвест“ ЕАД, собственост на Борис Златков Асенов – тъст на кмета на Община Девня – Свилен Шитов за изграждане на фотоволтаичен парк на същите земи в местностите „Каровча“ и „Царското“. Съгласно действащия към него момемент ЗСПЗЗ беше направено допитване до населението на град Девня по квартали за изграждане на фотоволтаичен парк и отказът на населението беше котегоричен. Фирма „Хаост инвест“ ЕАД е собственик на фирма „Разпро – кредит“ЕАД, където член на съвета на директорите е съпругата на собственика на фирма „4Б Сонар“ ЕООД гр. Варна – Надежда Александрова Александрова – Гроздева. Очевидно е много тясна връзката с тъста на кмета Шитов.

Кметът Шитов предлага на общинските съветници правото на строеж да се учреди безсрочно в Докладна записка от 12.07.2017 г., но на самото заседане Общинският съвет взема Решение за срок от 50 години.

Какво да кажем за цената на правото на строеж? За близо 4 000 декара земя оценката е едва 106 800 лв. За някои от тези земи, които са пасища, вече има сключени договори. Не се дава възможност на девненци да отглеждат животни, а може в бъдеще да се появят и нови животновъди, но няма да могат да развиват дейност.

Какво се случва една година по – късно:

На 20.07.2018 година се свиква спешно извънредно заседание на Общински съвет Девня. В същия ден, преди заседанието на общинските съветници се раздава Докладна записка от Кмета Свилен Шитов, с която се предлага подписаният договор № 1007-143/29.08.2017 г. за ограничено вещно право на строеж върху всичките имоти общинска собственост да бъде прекратен от зам.-кмета Донка Йорданова, като извършва всички правни действия по прекратяването. Общинските съветници гласуват това предложение.

В мотивите за прекратяване е посочено, че на 05.04.2018 година в дружеството „4Б Сонар“ ЕООД гр. Варна са настъпили промени в обстоятелствата. Управителят Петко Миланов Тодоров, който е сключил договора е освободен и за Управител е назначен тъстът кмате Шитов – Борис Златков Асенов. Едноличният собственик на капитала Митко Няголов Гроздев е прехвърлил собствеността на всички дялове на друго дружестви – „Хаост – Инвест2“ ЕАД.

В съвета на директорите на това дружество са лицата Борис Златков Асенов –тъст на Свилен Шитов, Блага Милкова Асенова – тъща на Свилен Шитов и Николина Борисова Асенова – Шитова – съпруга на Свилен Шитов.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директорБорис Златков Асенов, който е и едноличен собственик на всички поименни акции на „Хаост – Инвест 2“ ЕАД. Посочените лица – собственици и членове на съвета на директорите на „Хаост – Инвест 2“ ЕАД едноличен собственик на капиталана „4Б Сонар“ ЕООД са свързани с Кмета на Община Девня по смисъла на …. т. 15 б от ЗПКОНПИ.

Свилен Шитов се оправдава, че не е знаел за това и общинската администрация е узнала за това едва на 17.07.2018 година. Търговският регистър е публичен и всеки заинтерисован може да си направи справка за да се запознае с промените. В случая по важни са следните обстоятелства:

На 30.04.2018 година Борис Златков Асенов внася в Община Девня Заявление за издаване на разрешение и изработване на Подробни устройствени планове на четирите имота. За всеки имот има отделно заявление и всички са подписани от него. Заявленията са входирани н Община Девня и резулирани от кмета или зам.-кмета, в зависимост от това кой е резулирал пощата и кой има право на това. Минали са през отдел ТСУ и през МДТ, които са отбелязали, че нямат задължения. След това е свикано заседание на ОБС Девня, на което са присъствали гл. Архитект на общината – Симеон Георгиев, адвокат Тодор Рачински – юрисконсулт на общината, н-к сектор „Устройство на територията“, инж. Нели Павлова н-к сектор „Екология и чистота“, инж. Лидия Колева специалист сектор „Устройство на територията“ и инж. Димитрина Щерева – експерт сектор „Транспорт и собственост.

Изготвен е протокол № 5/08.06.2018 година с който са приети представените проекти за ПУП и се предлага на Кмета на Община Девня да внесе ПУП – ПЗ за одобрение от Общински съвет . На 13.06.2018 година председателят на Общински съвет Девня свиква извънредно заседние на Общинския съвет с Дневен ред от четири точки – одобрение на проект за ПУП ПЗ /план за застрояване/ за четирите имота. Материалите за заседанието отново се представят на общинските съветници непосредствено преди заседанието.

Общинския съвет гласува предложенията на кмета Свилен Шитов- вносител на документите, където в съответните заявления ясно се вижда името на тъста му Борис Златков Асенов. Няма реакция, няма време да прочетат и се запознаят с материалите.

Изведнъж на 20.07.2018 г. кметът заявява, че не знаят за промените в собствеността на фирмите, след като няколко месеца е занимавал почти всички отдели в общината с фирма „4Б Солар“ ЕООД с управител неговия тъст:

За достоверността на горния текст прилагаме:

1.Докладна записка от 12.07.2017 година;

2.Препис – извлечение от Протокол 21/19.07.2017 г.

3.Подписка на жители от град Девня

4.Докладна записка от 19.07.2018 г.

5.Дневен ред за заседание на Общински съвет Девня от 13.06.2018 г.

6.Докладна записка от Свилен Шитов от 13.06.2018 г.

7.Заявления от фирва „4Б Солар“ ЕООД, подписани от Борис Златков Асенов за одобряване на проект за ПУП ПЗ

8.Скици на имотите

9.Протокол № 5 от заседание на Общинския експертен съвет

10.Публикации във вестници

Въпроси:

1.Как така земята се оказва в ръцета на съпругата на кмета и нейните родители?

2.Защо председателят на Общински съвет Девня допуска да се внасят докладни от кмета в последния момент- непосредствено преди заседание на ОбС Девня, без те да бъдат разгледани и обсъдени в съответните комисии.

3.Защо свиква извънредни заседания – кое от докладните от 13.06.2018 г. и 19.07.2018 г. е спешно и неотложно за общината. Като в докладната от 19.07.2018 г. има явна лъжа и противоречие.

Валерия Костадинова

Afera.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар