Към края на май печалбата на банките расте с 12,4% годишно до 1,5 млрд. лева

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Към 31 май 2024 г. активите на банковата система възлизат на 175.4 млрд. лв. – с 258 млн. лв. (0.1%) повече спрямо края на април. Същевременно печалбата на банките достигна 1.5 млрд. лв., като на годишна база е нараснала с 12.4%.

БНБ представи анализа си на състоянието на банковата система в края на първите пет месеца на 2024 г. по данни на индивидуална основа от месечната отчетност на финансовите посредници и клоновете на чуждестранни банки. Цитираните изменения са спрямо месечната отчетност за предходния период, отбелязва БНБ.

През отчетния период нарастват нетните кредити и аванси, както и дълговите ценни книжа, а дяловете им в структурата на балансовите активи в края на май възлизат съответно на 63.5% и 17.3% (при съответно 63.2% и 16.7% в края на април). През месеца намалява размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (главно поради спад при паричните салда в централни банки), а делът ѝ в общите балансови активи се понижава до 15.4% в края на май (при 16.3% в края на април).

Отношението на ликвидно покритие към 31 май 2024 г. е 261.4% (при 251.9% към 30 април). Ликвидният буфер е 48.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18.6 млрд. лв. (при съответно 49.6 млрд. лв. и 19.7 млрд. лв. в края на април).

Общите брутни кредити и аванси през май се увеличават със 783 млн. лв. (0.7%) до 114.7 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции намаляват с 296 млн. лв. (2.4%) до 12.0 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл (в него влизат нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) на банковата система нараства с 1.1 млрд. лв. (1.1%) до 102.6 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (със 716 млн. лв., 1.7%), за нефинансови предприятия (с 337 млн. лв., 0.7%), както и тези за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 8.5%), докато при кредитите за други финансови предприятия е отчетено намаление (с 45 млн. лв., 0.5%).

Спрямо края на април депозитите в банковата система се увеличават с 647 млн. лв. (0.4%) и в края на май достигат 149.6 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 536 млн. лв., 0.6%), на нефинансови предприятия (със 154 млн. лв., 0.3%) и на сектор държавно управление (с 44 млн. лв., 1.1%). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 47 млн. лв., 0.5%) и на други финансови предприятия (с 40 млн. лв., 1.1%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май възлиза на 20.8 млрд. лв. – с 318 млн. лв. (1.6%) повече спрямо края на април. За нарастването му оказва влияние месечното повишение на печалбата и на натрупания друг всеобхватен доход.

Към 31 май 2024 г. печалбата на банковата система е в размер на 1.5 млрд. лв., или със 166 млн. лв. (12.4%) повече от реализираната за първите пет месеца на 2023 г. Спрямо същия период на 2023 г. нетният лихвен доход се повишава с 414 млн. лв. (22.2%) до 2.3 млрд. лв. към 31 май 2024 г., а нетният доход от такси и комисиони – с 40 млн. лв. (6.7%) до 641 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 219 млн. лв. в края на май 2024 г. (при 165 млн. лв. към 31 май 2023 г.).

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар