Незабавно ограничаване властта на главния прокурор в законодателната програма на бъдещия кабинет

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

„Продължаваме промяната“ публикува законодателната програма на проектоправителството с хоризонт пълен 4-годишен мандат. Тя е част от коалиционното споразумение с БСП, „Демократична България“ и „Има такъв народ“. Съдържа 73 точки. Част от тях са със срок на изпълнение „незабавно“, други – с конкретен краен срок, а при трети не е определен такъв.

Правосъдие

– разделяне и реформиране на КПКОНПИ. Антикорупционното звено/комисия трябва да получи разследващи функции – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на Народното събрание;

– промени в Закона за съдебната власт (ЗВС) с цел трансформиране на ВСС с цел магистратите да продължат да упражняват ефективно професията си по време на мандата – незабавно, но не по-късно от 3 месеца от започване работа на НС;

– промени в НПК и ЗСВ с цел закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура – незабавно;

– въвеждане на съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство – незабавно;

– изменения в ЗСВ за ограничаване правомощията на главния прокурор по надзора за законност само до конституционно предвидената компетентност – незабавно;

– диалог за обсъждане на конституционни промени – незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС;

– реформиране на системата на съдебните такси в съдилищата, за да се гарантира достъпа на гражданите до правосъдие – незабавно, но не по-късно от 6 месеца от започване работа на НС.

Финанси

– увеличаване прага за задължителна регистрация по ЗДДС до 100 хил. лв. с бюджет 2023 и 160 хил. лв. за 2024 г. при строг контрол за свързаност и налагане на санкции. Изменение на ЗДДС – срок: въвеждане на два етапа – бюджет 2023 г. и бюджет 2024 г.

Икономика и финанси

– промени в Търговския закон в глава несъстоятелност, създаване на ново гъвкаво дружество, отговарящо на нуждите на стартиращи и иновативни компании – няма посочен срок;

Енергетика

– полагане на усилия битовите потребители да не бъдат извеждани на регулирания пазар от 01.01.2022 г. – срок: януари 2022 г.;

Здравеопазване

– създаване на нов Закон за лечебните заведения. Коригиране на дисбаланса в устойностяването на клиничните пътеки и извеждане на ролята им на финансов механизъм, като първа стъпка към преминаване на нова система на финансиране. Пилотно въвеждане на нови финансиращи механизми – срок: 2022-2023 г.;

– законодателна инициатива с оглед създаване на електронно здравно досие и електронна здравна система – до края на 2022 г.;

– въвеждане на нови методични ръководства за лечение и диагностика – до декември 2022 г.

– законови промени, гарантиращи дейностите и структурите в трудно достъпни и отдалечени райони като инфекциозни, родилни и детски звена и отделения, както и социално значими за съответния регион звена да бъдат финансирани на база капацитет и потребност – до декември 2022 г.

– промени в Закона за лекарствените средства в хуманната медицина с оглед повишаване на достъпа на граждани до медикаменти (деца до 14 г. и др) – до декември 2022 г.

Вътрешна сигурност

– изменение на ЗОП и ППЗОП за дигитализация на процедурите, ясни правила, по-добро регулиране “инхаус” процедурите с цел превенция и предотвратяване на злоупотреби с обществени средства;

– промени в договорите по ЗОП (поради драстично поскъпване на цените) по правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; да залегнат европейските норми по Fidic; ПЧП – да създаде механизъм за подобро функциониране – до 6 месеца;

– изменение на ЗСРС по отношение условията за искане, получаване и ползване на информация придобита, чрез СРС, вкл. и начина и сроковете за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез СРС информация – до 6 месеца.

Регионално развитие

– ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи правилата, във връзка с устройство на територията, защитени зони, категоризация на строежите и въвеждането им в експлоатация – до 1 година в срока на мандата.

Туризъм

– Закон за туризма, Закон за местните данъци и такси, Наказателен кодекс, с цел декриминализиране на превозите с МПС до 8+1 места, въведено през декември 2020 г., и ЗДДС с оглед запазване на специалната ставка 9% – до края на 2022 г., по отношение ЗДДС срокът е незабавен;

Околна среда

– изменение на ЗУО във връзка с въвеждане на мерки срещу нерегламентиран внос на отпадъци с цел въвеждане на депозитната система при опаковките, насърчаване на редукцията на отпадъци и рециклирането, както и разширяване приложението на принципа „Замърсителят плаща“ – до 12 месеца;

– изменение на ЗБР във връзка с въвеждане на органи по управление на защитените зони – до 6 месеца;

– изменение на законите за околната среда, за биологичното разнообразие, за чистотата на атмосферния въздух и за генномодофицираните организми с оглед прекратяване на наказателни процедури в сфера „Околна среда“ – април 2022 г.

– промени в законите за устройство на територията и за околната среда с цел уреждане проблемите на уличното озеленяване и зелената система в градовете – декември 2022 г.;

– промени в Закона за опазване на околната среда с оглед контрол върху миризмите и светлинното замърсяване – декември 2022 г.

– промени в закона за защита от шума в околната среда с цел контрол върху шума от строителството и несистемните източници – декември 2023 г.;

– промени в закона за отговорността за причинени екологични щети с оглед обвързването му с административно наказателните процедури по ЗООС – декември 2022 г.;

– промени в Законите за горите, за лова и опазване на дивеча, за рибарството и аквакултурите и други свързани закони с оглед създаването на Държавна агенция по горите – януари 2022 г.

Международни отношения

– да се въведат в националното законодателство елементите от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, касаещи пряко насилието срещу жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция)- незабавно, но не по-късно от 6 месеца;

Социална политика

– Кодекс на труда – регламентиране на дистанционната работа, дигиталните трудови книжки, европейски стандарти на добавката за нощен труд, транспониране на директиви на ЕС за гъвкаво работно време и гъвкаво използване на отпуски – второ шестмесечие на 2022 г.

– Кодекс за социално осигуряване – механизъм за обезщетение на осигурените майки през втората година на майчинството; обвързване минималното обезщетение за безработица с минималната заплата – първо шестмесечие на 2022 г.

– създаване на нов механизъм за ежегодно индексиране на пенсиите, който да е устойчив във времето – второ шестмесечие на 2022 г.;

– дефиниране на „енергийна бедност” и „минимално количество вода за питейни нужди и битово потребление” – изготвяне на цялостен механизъм за подпомагане – в срок от шест месеца;

– изменение на Закона за местните данъци и такси – отмяна на таксата за ползване на детски ясли и градини – януари 2022 г.

Изменение на Кодекса за социално осигуряване – второ шестмесечие на 2022 г.:

– обвързване на максималния месечен размер на осигурителния доход с размера на средната работна заплата за страната;

– размерът на паричното обезщетение за отглеждането на дете до двегодишна възраст да е не по-малък от размера на минималната работна заплата за страната;

– обвързване на размера на минималното паричното обезщетение за безработица с размера на минималната работна заплата за страната;

Изменение на Закона за социалното подпомагане – въвеждане на месечна социална помощ за пенсионерите, чиято пенсия е под линията на бедност за страната – в размер на разликата между получаваната пенсия и линията на бедност – януари 2022 г.

Изменение на Кодекса на труда – второ шестмесечие на 2022 г.:

– въвеждане на „автоматичен“ механизъм за ежегодно определяне размера на минималната заплата за страната;

– увеличаване на заплащането на нощния труд;

– въвеждане на електронна форма на трудовите книжки;

– транспониране на Директивата за равновесието между професионалния и личния живот;

– прецизиране на уредбата на работата от разстояние;

Изменение на Закона за предучилищното и училищното образование: безплатни учебници за всички ученици от 1-ви до 12-ти клас – юли 2022 г.

Образование

Промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите. Подобряване на нормативната рамка за граждански контрол – 2022 г.

2022-2023 г.: ревизия и актуализация на законовите и подзаконови нормативни актове, уреждащи:

– правилата за подбор и назначаване на директори на образователни институции;

– административните изисквания към учителите;

– разработване на комплексен план за мотивацията като стратегическа цел и средство за учители, директори, ученици и родители;

– нова система за стипендии за учениците;

– ограничаване броя учебниците по предмет за всеки клас, промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците; пълен преглед на учебното съдържание;

– улесняване на достъпа на външни специалисти по определени учебни дисциплини в училищата;

– нова система за атестиране на учителите и директорите, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап;

– нов модел за финансиране на училищата;

Земеделие

– законови промени в сектор „Земеделие“ с цел активна роля в подкрепа на потреблението на български продукти. Насърчаване на регистрацията и промотирането на продукти със защитени географски означения, които включват защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно-специфичен характер, както и продукти, произведени по национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество, произход, справедливо възнаграждение, достъп до пазар и здраве – 2022-2023 г.

– приемане и въвеждане на национална система от доброволни стандарти, гарантираща качество (традиционен продукт, пресен продукт), произход (местен продукт, фермерски продукт, планински продукт). Справедливо възнаграждение, достъп до пазара (директно от производителя, пресен продукт) – 2022-2023 г.

– създаване на нормативна база и изграждане на административен капацитет за работа на тържищата и местните фермерски пазари. Изграждане на 6 регионални събирателни пазара с огледални мощности за пресни плодове и зеленчуци, и месо, чрез публично-частни партньорства (ПЧП) между държава, общини и оператори, които да дадат възможност на малките, средните и големите производители/вносители да пласират своята продукция към всички национални и регионални оператори и/или за износ, събирайки в едно митници и НАП, лаборатория на БАБХ, сортировъчни мощности, пакетажни цехове, експедиционни, маркетингови и консултантски услуги, склад и съхранение. – 2022-2023 г.

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар