Иван Гешев

От сега: БОЕЦ официално поиска от ВСС да спре процедурата за избора на Гешев!

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Днес от БОЕЦ е входено във Висшия съдебен съвет  Искане за незабавно заличаване на незоконосъобразните Становища в подкрепа на Гешев от сайта на ВСС и спиране на процедурата за избор на главен прокурор поради допуснати тежки нарушения и пороци, които опорочават  самата процедура.

Нарушен е и принципа на разделение ан властите, като е оказан недопустим натиск от страна на изпълнителната власт върху членовете на ВСС. 

 

Прилагаме пълният текст на Искането:

ДО: ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                                             ИСКАНЕ

 от Сдружение Гражданско движение „БОЕЦ – БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“, ЕИК 176949776, Адрес: гр. Видин, к-с „Панония“ блок 4 вход „З“ ап. 157, представлявано от Георги Борисов Георгиев, ЕГН 7306211766 председател на УС email : gdboec@abv.bg

Във връзка с нарушения на  Процедурата по избор на главен прокурор

Правно основание – чл.29, ал.1 от АПК вр. чл.173, .ал. 8 от ЗСВ

ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Гражданско сдружение „БОЕЦ“ е ЮЛНЦ, регистрирано съгласно българското законодателство през 2015г., като съгласно приетия устав, дружеството си е поставило за цел граждански контрол върху дейността на институциите и властите в България.  Иманентна част от този контрол е осигуряване правото на прозрачност и  демократичен избор на българските избиратели, както и на избора на ръководни кадри, извършван от членовете на различни институции и власти. Провеждането на честни и открити избори при спазване на законодателството и законовите процедури е основно проявление на демокрацията и правовата държава. От БОЕЦ считаме, че изборът на главен прокурор е от изключителнозначение за българските граждани и затова процедурата по този избор, нейната прозрачност, легитимност са във фокуса на нашето внимание.

Съгласно посочената вече разпоредба на чл.173, ал.8 от ЗСВ законодателят е дал и възможност на Сдруженията с нестопанска цел с дейност в обществена полза, като БОЕЦ, да участват в този процес, като им е осигурил правото да предоставят свои становища и въпроси по време на процедурата за избор на главен прокурор, които да бъдат публикувани на сайта на ВСС. На 18.09.2019г. депозирахме, а впоследствие на страницата на ВСС и в изпълнение на законовата разпоредба бе публикувано нашето становище категорично срещу номинацията на Иван Гешев за нов главен прокурор.

Разпоредбата на чл.173, ал.8 от ЗСВ регламентира кръга от лица и субекти, които имат право да представят становища и въпроси, свързани с избора на главен прокурор, както и предвижда задължението те да бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС. Законодателят е определил много ясно и точно кои могат да направят това – „чл.173 ал.8 отЗСВ –  (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, професионалните организации на съдиите, прокурорите и следователите, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им при спазване на изискванията за защита на личните данни.”

Идеята на законодателя е да се даде възможност за представяне на различни становища и мнения, както и да  бъдат поставени въпроси, като така се спомогне на членовете на ВСС да вземат самостоятелно и аргументирано решение при гласуването. Законодателят е ограничил възможността за представяне на становища и въпроси с цел да не се допусне влияние от страна на другите власти върху решението на членовете на ВСС и в същото време да се предоставя трибуна на субекти, които имат пряко отношение към избора – извършващи общественополезна дейност или строго съсловния организации в областта на правосъдието

Към 23.09.2019г. на интернет страницата на ВСС са публикувани десетки становища, отворени писма, позиции и декларации в нарушение на чл.173, ал.8 от ЗСВ.

Очевидно е, че огромната част от тези публикувани на интернет страницата на ВСС  „материали” не отговарят на чл.173.ал8. от ЗСВ. Публикувани са Становища на ръководители и ръководства на СДРВ, областни дирекции на МВР, които са не просто недопустими по смисъла на закона, а са и пряка намеса в работата на ВСС и съдебната система от страна на изпълнителната власт. Публикувани са и становища на ръководствата на ДАНС и ГД „БОП”, което е изключително тежко нарушение на ЗСВ и вмешателство в дейността на ВСС. Публикуваните становища на различни Районни и Окръжни прокуратури също са недопустими и противоправни, защото прокуратурите са юридически лица на бюджетна издръжка, част от структурата на ПРБ, а не професионални организации. Трудови колективи ,в това число – чистачки, счетоводители, домакини, шофьори и прочие, служители, назначени на трудови договори към звена на ПРБ и НСлС, засвидетелстват своето благоговение пред личността на Гешев. Защо и под чия санкция те са публикувани на страницата на ВСС?

Становища на различните прокуратури е недопустимо да бъдат заявявани, още повече – публикувани на страницата на ВСС, тъй като прокурорите от тях са пряко подчинени на Иван Гешев, в качеството му заместник на главния прокурор и  са пряк израз на бъдещето им тотално подчинение на Иван Гешев, ако бъде избран. Изглежда, като раболепие на едни подчинени хора пред техниянастоящ и бъдещ началник. Именно затова законодателят не е предвидил в ЗСВ подобна възможност. За съжаление Законът е погазен и настоящата процедурата по избор на главен прокурор е опорочена изначално и необратимо, като единствената възможност да бъде спазен Закона и проведен прозрачен и законен избор на главен прокурор е, като бъде обявена нова процедура.

БОЕЦ считаме, че публикуването на тези Становища, Декларации и Позиции в нарушение на чл173, ал.8 от ЗСВ е довело до недопустим натиск върху членовете на ВСС, като е компрометирало процедурата по избор на главен прокурор и предстоящото решение за тази процедура. На членовете на ВСС е повлияно по незаконен и недопустим начин, те са лишени от възможността на направят самостоятелен, свободен, информиран и обективен избор чрез натрапването на незаконни (публикувани в разрез със закона) и недопустими становища, които в огромната си част са в подкрепа на единствения кандидат за главен прокурор – Иван Гешев. Упражнен е психологически и институционален натиск върху членовете на ВСС. Чрез нарушаване на законовата процедура е в ход опит да бъде предопределен избора на главен прокурор.

Правото на БОЕЦ, като неправителствена организация с дейност в обществена полза да публикуваме своето становище също е нарушено, защото то е публикувано заедно с десетки незаконосъобразни други такива, което го омаловажа и обезсмисля. И най-важното – нарушен е принципът на разделение на властите, като държавни органи и органи на изпълнителната власт се намесват пряко и брутално в процедура и избор, които са изключително правомощие на съдебната власт в лицето на ВСС, като представят позиции в нарушение на закона.

ВСС сами опорочавате процедурата по избор на нов главен прокурор, като публикувате тези незаконосъобразни позиции и становища. Така цялата процедура по избор на главен прокурор е опорочена и поставена извън законовата си рамка.  БОЕЦ считаме, че и самата процедура с един, единствен кандидат е порочна и в нарушение на чл.173, ал.3 от ЗСВ, според който предложения за кандидатури за главен прокурор могат да правят не по-малко от трима от членовете на съответната колегия на ВСС, както и министърът на правосъдието. Законът сочи за предложениЯ за кандидатурИ(а не кандидатура) за главен прокурор. В подкрепа на същия извод са и следващите алинеи, в които е описана процедурата. Във всички тях се говори за предложениЯ и кандидатурИ /кандидати/, на които се провежда обсъждане и гласуване. Най ясно е това в ал.12 на чл. 173 от ЗСВ, в която е предвидено, че когато при първото гласуване никой от кандидатите не е получил 17 или повече гласаотчленоветена пленума на ВСС, изборът продължава за двамата кандидати, получили най-много гласове. Следователно логиката на закона е поне три кандидатури, измежду които да се провежда избор.

            Въз основа на изложеното по-горе Ви сезираме за гореописаните, според нас,  тежки нарушения на Закона за съдебната власт и установени пороци на процедурата по избор на главен прокурор.

Ето защо, ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, изискваме от вас да прекратите настоящата процедура за избор на главен прокурор и да вземете Решение за стартиране на нова процедура при спазване на законовите разпоредби и духа на Закона.

Наред с това изискваме да предприемете незабавно действия по заличаване/премахване на позициите, декларациите и становища от интернет  страницата на ВСС, които са публикувани в разрез с разпоредбата на чл.173, ал.8 от ЗСВ.

Изискваме да получим Вашият официален отговор на така отправеното Искане в законосъобразен срок.

 Дата: 24.09.2019г        Георги Георгиев – Председател на УС на ГД „БОЕЦ”

Истерията с тези, така наречени „Становища“, с които управляващата ни мафия се опита да легитимира своят кандидат демонстрирайки подкрепа за него се оказа и незаконна. изготвянето на списъци по заповед и команда по всички  държавни  органи и структури подвластни на Цацаров, Гешев, Борисов и Пеевски се оказа поредната гавра със  закона в името на запазване на статуквото. Сега всичко това се обръща срещу тях!

Освен на площадите ще продължим тази битка и в съда!

Припомняме, че БОЕЦ инициирахме и Гражданско обединение СТОП ГЕШЕВ, като призоваваме всички граждански органзиации и активни граждани за общи действия срещу назначението на Гешев, кандидата на мафията за главен прокурор! 

В ход е и електронна Петиция до ВСС за незабавно оттегляне на кандидатурата на Гешев и стартиране на нова процедура за избор на главен прокурор, в която всеки може да се включи:

https://www.change.org/p/%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%88-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80?recruiter=719124614&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=4599835349b7496ea1a5e3c31d563612&fbclid=IwAR0Qhc7qpv6KYHo2CvZ074cfw7Oust7Qzkg_GTkdeu5lRrBz_G3KpRkKRnw

Продължаваме! 

#СтопГешев

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията! 

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина. Всеки ден!

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:[email protected]

www.boec-bg.com

банкова сметка:

<<< PAYPAL >>> link click

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар