Печалбата на банките достигна 3 млрд. лева

Технологии
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Към 31 октомври 2023 г. печалбата на банковата система е в размер на 3.0 млрд. лв. – с 1.3 млрд. лв. (75.0%) повече спрямо отчетената към 31 октомври 2022 г., съобщи БНБ в месечния си преглед на банковата система.

В края на септември 2023 г. националната банка отчете печалба в банковата система в размер на 2.7 млрд. лв.

Нетният лихвен доход за десетте месеца на 2023 г. е 4.0 млрд. лв. – с 1.4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година.

Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври 2023 г. е 164.2 млрд. лв. – с 942 млн. лв. (0.6%) по-малко спрямо 30 септември 2023 г.

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на октомври възлиза на 19.6 млрд. лв. и на месечна база нараства с 300 млн. лв. (1.6%). Основен принос за растежа има повишената печалба през отчетния период.

През отчетния период намалява позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане – с 1.8 млрд. лв. (6.2%) до 27.6 млрд. лв. Кредитите и авансите нарастват със 743 млн. лв. (0.7%) до 105.5 млрд. лв. към края на октомври, а дълговите ценни книжа се увеличават със 192 млн. лв. (0.8%) до 24.4 млрд. лв. В края на октомври делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в балансовите активи е 16.8%, този на кредитите и авансите – 64.2%, а на дълговите ценни книжа – 14.8% (при съответно 17.8%, 63.4% и 14.6% в края на септември).

Отношението на ликвидно покритие в края на октомври 2023 г. е 250.3% (при 241.9% в края на септември). Ликвидният буфер е 45.0 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18.0 млрд. лв. (при съответно 46.2 млрд. лв. и 19.1 млрд. лв. в края на септември).

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 108.8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лв. (0.7%). Вземанията от кредитни институции намаляват с 52 млн. лв. (0.4%) до 13.4 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл (включва секторите нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и държавно управление) нараства с 804 млн. лв. (0.8%) до 95.4 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 525 млн. лв., 1.4%), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв., 0.5%) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лв., 1.0%). Намаляват кредитите за сектор държавно управление – с 49 млн. лв. (4.1%).

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140.1 млрд. лв., като през месеца е отчeтен спад в размер на 1.2 млрд. лв. (0.9%). Намаляват депозитите на кредитни институции – с 1.3 млрд. лв. (13.1%), на други финансови предприятия – с 291 млн. лв. (7.7%), както и на сектор държавно управление – с 218 млн. лв. (5.6%). Увеличават се депозитите на домакинства (с 571 млн. лв., 0.7%) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лв., 0.05%).

Начислените разходи за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 302 млн. лв. в края на октомври 2023 г. (при 367 млн. лв. в края на октомври 2022 г.).

В края на септември 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 17.9 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 81.9 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 30 септември 2023 г. е 21.84%, на капитала от първи ред – 20.68%, а на базовия собствен капитал от първи ред – 20.22%.

Отношението на ливъридж (при напълно въведено определение за капитала от първи ред), отчетено към 30 септември 2023 г., е 9.88% при регулаторно изискване за минимум 3.0%.

Отношението на нетно стабилно финансиране (ОНСФ), отчетено към 30 септември 2023 г., възлиза на 156.1% при минимално регулаторно изискване за 100%. Наличното стабилно финансиране (числителят на ОНСФ) в края на септември е 128.9 млрд. лв., а изискваното стабилно финансиране (знаменателят на ОНСФ) – 82.6 млрд. лв.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар