Печалбата на банковата система расте с над 21% на годишна база

Без категория
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Печалбата на банковата система за първата половина на 2018 г. възлиза на 801 млн. лв., докато за същия период на миналата година беше 660 млн. лв.

На годишна база тя се увеличава с над 21%, показват изчисленията на Investor.bg въз основа на новите данни, публикувани от Българската народна банка (БНБ).

В централната банка пресмятат, че разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за първите шест месеца възлизат на 207 млн. лв. (при 236 млн. лв. година по-рано).

В края на юни активите на банковата система възлизат на 100,1 млрд. лв., като отбелязват увеличение с 2,6% (2,6 млрд. лв.) спрямо март. Делът на петте най-големи кредитни институции в активите намалява до 58,4%.

През второто тримесечие общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане се увеличава, а делът ѝ в активите се повишава до 19,9%. Най-голям е приносът на други депозити на виждане, следван от този на парични салда в централни банки.

Растежът при портфейлите с ценни книжа води до слабо увеличение на дела им до 13,5% от общите активи на банковата система. Делът на балансовата (нетната) сума на кредитите и авансите намалява до 61,5% поради по-ниския им темп на нарастване спрямо другите балансови позиции, се вижда от актуалните данни на БНБ.

Брутните кредити и аванси се увеличават в сравнение с края на март с 2,1% (1,8 млрд. лв.). Растеж има при експозициите в централни банки и в кредитния портфейл, а намаление – при вземанията от кредитни институции.

Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава през второто тримесечие на тази година с 3,3% (1,9 млрд. лв.) до 58,9 млрд. лв.

Нарастват заемите за домакинства (с 1,1 млрд. лв., 5,5%), за нефинансови предприятия (с 641 млн. лв., 1,9%), за други финансови предприятия (със 121 млн. лв., 4,7%) и за сектор “Държавно управление” (с 25 млн. лв., 4,2%).

В края на юни брутният размер на необслужваните кредити и аванси в системата възлиза на 7,702 млрд. лв. (при 7,715 млрд. лв. към 31 март, което е спад с 0,168%). Делът им в общата сума на брутните кредити и аванси намалява до 9,1% (при 9,3% в края на март).

Нетната стойност на необслужваните заеми и аванси (след приспадане на присъщата за тази квалификационна категория обезценка) също се понижава и в края на тримесечието е 3,524 млрд. лв., или 4,4% от общата нетна стойност на кредитите и авансите (при 4,6% в края на март).

Депозитите в банковата система нарастват през второто тримесечие с 3% (2,5 млрд. лв.) и в края на юни възлизат общо на 86,1 млрд. лв.

Увеличение има при спестяванията на всички институционални сектори: при домакинствата (с 956 млн. лв., 1,9%), при нефинансовите предприятия (с 578 млн. лв., 2,4%), при кредитните институции (с 342 млн. лв., 6,8%), при други финансови предприятия (с 334 млн. лв., 11,9%) и при сектор “Държавно управление” (с 270 млн. лв., 12,5%).

Изчислените съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета) ликвиден буфер и нетни изходящи ликвидни потоци в края на юни са съответно 24,6 млрд. лв. и 7,8 млрд. лв. Съотношението между двете величини – отношението на ликвидно покритие (LCR), е 315,1%.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юни 2018 г. възлиза на 12 млрд. лв., като през тримесечието нараства с 12 млн. лв. (0,1%).

Към 30 юни 2018 г. нивата на показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) на банковата система на годишна база са съответно 1,60% и 13,30%, отчитат в централната банка.

investor.bg

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар