Свилен Шитов

Скандал! Кмета на Девня от ГЕРБ прехвърля 4000 ДКА на своя тъст

България
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Сигнал до 7 институции, включително Главна прокуратура и ДАНС е внесен
за кмета на Девня Свилен Шитов.

Първите жалби срещу него са от 2017 г.

До момента обаче няма реакция и назначена проверка на дейността на
градоначалника на Девня.

Сигналът е адресиран до Специализирана
прокуратура, премиерът Бойко Борисов, омбудсмана Мая Манолова, лидерът
на БСП Корнелия Нинова, ДАНС и централата на ГЕРБ.

“С настоящия на основание чл.47, ал. 1 от ЗПКОНПИ и във връзка е чл. 57
и чл.59, ал.1 от същия. Моля да образувате производство по установяване
на конфликт на интереси, съгласно чл.71 от ЗПКОНПИ което да установи
дали лицето Свилен Шитов -кмет на община Девня има частен интерес при
осъществяване на своите правомощия като лице заемащо публична държавна
длъжност, който интерес да води до облаги от материален и/или
нематериален характер за него или свързани с него лица, както и да
установите дали лицето проявява корупционно поведение и злоупотреба с
власт по смисъла на закона”, се казва в сигнала,  подаден от Мария
Костадинова Ташкова.

В сигнала подробно се описват случай на корупционна бизнес-схема, при
която Свилен Шитов е в конфликт на интереси. Бизнес схемите му са
задействани още когато той е общински съветник в Девня през 2009 г. Като
обществена личност, заемаща кметския пост той е облагодетелствал тъста
си Борис Златков Асенов. Така бащата на съпругата му през 2009 г. е
искал да изгради фотоволтаичен електропарк върху 4000 декара в
местностите “Каровча” и “Царското”. След обществено обсъждане сред
жителите на Девня фирмата на Асенов – „Хаос инвест -2 “ ЕАД, се отказва
от намеренията си.

През 2017 г., кмет на община Девня е Свилен Шитов. На 12.07.2017 г., той
внася докладна записка в Общински сьвет на Девня за учредяване на право
на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 4000
декара в местностите “Каровча” и “Царското”. Фирмата , която следва да
развие този проект е „4Б Солар“ ЕООД, ЕИК: 204598482 гр.Варна. Едноличен
собственик на капитала на дружеството е Митко Няголов Гроздев, чиято
съпруга Надежда Александрова Александрова Ероздева е член на
управителния орган на дружеството заявило първоначалния интерес към
процесния терен –  „Хаос инвест -2 “ ЕАД.
Съгласно докладната на кмета ,,4Б Солар“ ЕООД притежава опит в
развитието на подобни проекти, въпреки че същата с вписана в Търговския
регистър  2 (два) български лева, едва два месеца преди депозирането на
въпросния има два изключително спорни момента. Първият е, че Свилен Шито
предлага учредяването на безсрочно право на строеж, а вторият е
отстъпването на това право за неопределен срок, като същото е оценено на
53 400 лева. Как е направена тази оценка и какво е значението на
въпросния срок за ползването на вещта? Всичко това буди съмнение, че
дружеството е учредено целево за участие във въпросната процедура и е
създадено единствено с намеренията, които са изяснени по-долу в сигнала.
В заявеното от кмета предложение се забелязва, че не става ясно, каква е
разликата в цената при условие , че вещта се ползва 10 години  и това,
ако се ползва например 100 години. В доклада липсват аргументи. Само
седмица след внасянето на докладната записка от Шитов – на 19.07.2017г.,
след ,щателно обсъждане на въпроса сред обществеността на Девня и в
комисии те на общинския съвет, взема рещенис. С него се дава съгласие за
промяна на предназначението на въпросната земя и учредява право па
строеж върху същата за срок от 50 години срещу цена от 106 800 лева т.е.
учредено е възмездно право на строеж за 53 стотинки на декар на година.
На 29.08.2017 г. е подписан договор № 1007-143/29.08.2017г., за
учредяване на право на строеж , върху споменати те по горе четири имота,
около 4000 дка земеделска земя , между община Девня и фирма ,,4Б Солар“
ЕООД гр.Варна.
На 05.04.2018г., фирма „Хаос – Инвест 2“ ЕАД гр.Варна ,  на тъста на
Свилен Шитов и съвет на директорите в състав – Борис Златков Асенов ,
изпълнителен директор и членове Блага Милкова Асенова,- негова съпруга и
Николина Борисова Асенова-Шитова, дъщеря на собственика на фирмата и
съпруга на кмета, купуват всички дружествени дялове на фирма „4Б Солар“
ЕООД и стават нейн едноличен собственик. За управител на „4Б Солар“ ЕООД
е назначен Борис Златков Асенов.
На 30.04.2018г., фирма „4Б Солар“ ЕООД, депозира четири заявления в
община Девня за изработването и одобряването на ПУП – ПЗ за имотите
предмет на договор № 1007-143/29.08.201 7г. Заявленията вече са
подписани от името на новоизбрания управител па дружеството Борис
Златков Асенов.
Приемането на заявленията в деловодството на общината и полагането на
входящ номер, предполага че общинската администрация е извърщила
проверка на представителната власт на заявителя в публичния регистър на
Агенция по Вписванията. След като заявленията са станали известни на
кмета на общината, същия би следвало да е наясно с явния конфликт на
интереси, в който попада последния съгласно § 1, г15 от ЗПКОНПИ и
действията, който следва да предприеме, съгласно изискванията на закона.
Това обаче не е направено и дори кметът Шитов си е затворил очите.
Въпреки конликта на интереси на 13.06.2018г., кметът на община Девня
Свилен Шитов депозира пред общинския съвет четири докладни записки за
одобряване на процедираните ПУП – ПЗ. На 13.06.2018г., целенасочено е
свикано извънредно заседание на общински съвет на Девня, а Дневният ред
на заседанието е от четири точки и всички са относно одобряването на
изработените четири броя ПУП – ПЗ за въпросните имоти върху, които ще се
изгражда фотоволтаичния парк. Приети са решения за одобряването на
процедираните ПУП ПЗ.
Интересен е фактът, че в изпълнение на изискванията чл.128 ал.1 от ЗУТ ,
чрез обявление в Държавен вестник бр.4О 15.05.2018г., е обявено на
заинтересованите, че са изработени проекти ПУП – ПЗ на въпросните 4000
дка земя. В обявлението е посочено още, че на основание чл.128 ал.5 от
ЗУТ всички заинтересовани лица могат да направят писмени предложения,
възражения и искания по проекта до общината.
Проектите са разгледани в общинския експертен съвет по устройство на
територията на 08.06.2018г. Не е спазен законовия срок за възражения и
предложения. На 19.07.2018г., в Общински съвет Девня постъпва докладна
записка от кмета Свилен Шитов с предложение за прекратяване на договора
за учредяване на права на строеж върху процесиите земи относно
изграждането на фотоволтаичен електропарк.
Като мотив се посочва , че общинската администрация е узнала на
17.07.2018г. за направените промени в собствеността и управлението на
фирма „4Б Солар“ ЕООД гр.Варна , контрагент на община Девня по договор №
1007-143/29.08.201 7г. Следствие на тези промени собственик на фирмата
вече е тъста на кмета, а съпругата му е член на съвета на директорите.
Посочените лица са свързани лица с кмета на Девня по смисъла на § 1 т.15
, б.а от ПЗР на ЗПКОНПИ.
На 20.07.2018 г. Общинският съвет Девня взема решение за прекратяването
на договора. Това разпореждане с обществено имущество е в нарушение па
законовите правила и е без опазване на обществения интерес – предвид
цената определена за правото на строеж, непрозрачност  и незапознаване
на обществеността за ползите от този проект,. Не спазването на законовия
срок за внасяне на предложения и възражения поражда съмнения за
корупция. Липсва и икономически анализ за ползата на общината от
сделката и взимането на имотите от членове на семейството на кмета
Свилен Шитов. Също така конфликтът на интереси е очебиен.
При образувана проверка със сигурност ще се открие корупционна схема,
както и  взаимоотношения и взаимовръзките между посочените в настоящия
сигнал действащи лица. Какви са техните мотиви може да се разбере само
след разпит на участниците. Повече яснота за случая могат да дадат
ревизии на участвалите фирми и физически лица биха дали изключително
важна информация за движението на парите и определящия интерес.

 

spasidevnya.com

 

Абонирайте се за Informiran.net!
Последвайте нашия Telegram канал: https://t.me/informiran

Коментари

Коментараloading...
There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар