Служителите на „Водноелектрически централи“ искат оставката на директора на предприятието

България, Енергетика
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Предприятие „Водноелектрически централи“ е поделение на НЕК ЕАД и управлението му е разположено в гр.Пловдив.

НЕК ЕАД е собственик на 30 водноелектрически централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ) с обща инсталирана мощност 2 713 MW в турбинен режим и 937 MW в помпен режим.

Основното производство на електрическа енергия на компанията се получава от четиринадесетте големи ВЕЦ, които са с обща инсталирана мощност 2 480 MW. Те са групирани в четири каскади: Чаира – Белмекен – ­ Сестримо – Момина клисура; Батак – Пещера – Алеко; Тешел – Девин – Орфей – Кричим и Долна Арда: Кърджали – Студен Кладенец – Ивайловград и са предназначени за покриване на върховите натоварвания и регулиране на параметрите на Електроенергийната система (ЕЕС).

Четирите каскади са от стратегическо значение за ЕЕС на Република България.

През 2015 год. като управител на предприятието беше назначен г-н Веселин Маневски, който е съветник в общинския съвет на гр.Пловдив от ПП ГЕРБ.

Г-н Веселин Маневски е пълномощник на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД г-н Петър Илиев и правата му се определят с пълномощно. Назначаването и уволнението на персонал в предприятието се извършва от управителя, след доклад до Изпълнителния директор и негова положителна резолюция.

След назначаването на г-н Веселин Маневски в предприятието беше въведена нова организационна структура, която позволи част от съществуващия персонал да бъде редуциран със закриването на определени позиции от съществуващата структура.

След приемането на новата структура на предприятието, която включваше нови отдели, сектори и звена, започна назначаване на персонал, голяма част от който без необходимия опит и нужната квалификация за заеманата длъжност.

„Старият“ персонал, който беше заварил г-н Веселин Маневски систематично беше подлаган на психически тормоз и лишаван от допълнително материално стимулиране за сметка на новоназначените кадри. Много специалисти бяха уволнени, други напуснаха по собствено желание след психическите атаки на които бяха подложени от управителя.

Абсурдното в тази ситуация е факта, че един и същ работодател в лицето на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД, веднъж ги уволнява от Предприятие „Водноелектрически централи“, а след това ги назначава в другото поделение на компанията – Предприятие „Язовири и каскади“ или в отдел „Електропроизводство“ на НЕК ЕАД, с цел, задоволяване капризите на г-н Веселин Маневски и същевременно запазване на специалистите, които са изграждане през дългите години на  работа в системата. Някои от специалистите, които бяха уволнени от Предприятие „Водноелектрически централи“ впоследствие постъпиха на работа на високи позиции в Електроенергийния системен оператор.

Действията на изпълнителния директор на НЕК ЕАД са показателни, колко силен е политическия чадър, който е разперен над г-н Веселин Маневски.

Това разделяне от управителя на предприятието на подчинените му на „стари“ и „нови“ силно поляризира колектива и създаде обстановка на взаимно недоверие и вътрешна конфронтация. Стигна се до там, че ръководителите на отдели при решаването на въпроси от текущ характер, вътре в предприятието, започнаха да пишат доклади по между си.

„Новия стил“ на управление на г-н Веселин Маневски има авторитарен характер, потъпква етичния кодекс на НЕК ЕАД и общоприетите норми на поведение и уронва човешкото достойнство. Поведението му е силно манипулативно, силно мнителен към хората с които работи, избягва да се ангажира с управленски решения, не търпи чуждо мнение и налага своите виждания с желанието те да бъдат резултат от „екипната работа“ в предприятието. С тези личностни качества г-н Веселин Маневски психически натоварва всички, които имат пряк контакт с него в ежедневната си работа. Насаждането на страх в околните е основния похват в работата на управителя.

Дори специалистите, които имат ежедневен контакт с управителя му поставиха диагноза:

Narcissistic personality disorder – Нарцистично личностно разстройство.

При отклонения от нормалния режим на работа на съоръженията, управителят изпраща специалистите от отдел „Сигурност, управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка“ да разследват налице ли са умишлени действия от дежурния персонал за възникналите събития. Специалистите от този отдел нямат необходимата техническа компетентност да преценят налице ли са умишлени действия при възникналата ситуация. Този отдел работи като наказателен отряд. Ръководителите на ВЕЦ и оперативния персонал, който е бил на смяна при тези ситуации е подложен на психически тормоз.

Доставката на материали в предприятието, които имат характер на спешна необходимост се извършва след дълги съгласувателни процедури, в комисия, която оценява спешността на доставката. Това води до поставяне в предаварийно състояние на основни съоръжения или извеждането им от експлоатация. Тази организация на работа е в съответствие с разбиранията на управителя за „нетърпимост към корупционните практики“, но истинската причината е липсата на познания върху експлоатираното оборудване и нежеланието да бъде поета съответната отговорност. Доставката на материали с пазарна цена от 100÷200 лева отнема повече от месец. Много често ремонтен или експлоатационен персонал закупува материали със собствени средства, за да осигури своевременното предаване в разполагаемост на основните съоръжения.

Г-н Веселин Маневски се ползва с подкрепата на местната власт в лицето на кмета на гр. Пловдив г-н Иван Тотев и на централната власт в лицето на г-жа Менда Стоянова. Тази подкрепа дава на управителя на предприятието увереност в действията му и го прави безпардонен в отношението му към подчинените специалисти.

През тези две години на управление за г-н Веселин Маневски имаше многократни сигнали за нарушения подавани до различни институции, от специалисти, които бяха уволнени през този период. Всички проверки завършваха с констатации, че всичко е в рамките на трудовото законодателство.

Констатациите на проверяващите бяха в посока, че всичко е наред в предприятието, но това по никакъв начин не потушаваше нарастващото напрежение сред близо 900-те членове от списъчния състав.

В началото на 2017 год. г-н Никола Ганев – зам. управител на предприятието и Драгомир Димитров – гл. инженер по ремонта представихме на вниманието на изпълнителния директор на НЕК ЕАД доклади за случващото се в предприятието. Изпълнителният директор на НЕК ЕАД не взе отношение по представените доклади. Всякакви сигнали в тази посока остават като глас в пустиня.

В състояние на афект при един от споровете, който възникна между г-н Веселин Маневски и г-н Никола Ганев, г-н Маневски задава много интересен въпрос: Сега тръгвате срещу мен, но какво ще правите, когато се върна с частния инвеститор?

Това предизвиква много въпроси и подозрение, че предприятието целенасочено се бута в посока на разпиляване и разсипия.

В сферата на енергетиката името на г-н Веселин Маневски е нарицателно за абсурдност в поведението и дори с отклонение от нормалното психично поведение. Въпреки това г-н Веселин Маневски се ползва от стабилната политическа подкрепа на г-жа Менда Стоянова.

Последваха доклади от същите лица и до Министъра на енергетиката в служебното правителство г-н Николай Павлов. Министърът на енергетиката също не взе отношение по представените доклади.

Докладите бяха представени в Администрацията на Президента от където през Министерството на енергетиката, със заповед №92.04/13/24.02.2017 год. на БЕХ се  назначи проверка за възникнало напрежение в Предприятие „Водноелектрически централи“ от непрофесионалните действия на управителя му.

Проверката от инспектората на БЕХ беше обстойна, членовете на комисията, които бяха натоварени да разследват сигнала проведоха обстойни разговори със засегнатите лица и извършиха проверка по документи.

Срокът за представяне на доклада за резултатите от проверката беше до 23.03.2017 год.

Доклад от инспектората на БЕХ за резултатите от проверката и към този момент в предприятието не е представен. От всички предходни проверки, докладите са изпратени и до предприятието. Констатациите в този доклад сочат, че има груби нарушения свързани с назначаването на персонал, формирането на работната заплата и разпределянето на допълнителното материално стимулиране в предприятието.

Докладът се крие от ръководството на НЕК ЕАД, тъй като констатациите в доклада засягат и изпълнителния директор на НЕК ЕАД.

Г-н Петър Илиев, който е изпълнителен директор на НЕК ЕАД е работодател и всички кадрови промени са извършени след положителните му резолюции върху докладите с които управителя на предприятието предлага съответните промени. За тези две години има над 170 освободени и над 117 назначени работници и служители.

Под политическия чадър на ПП ГЕРБ в лицето на г-жа Менда Стоянова се извършва геноцид на кадри, които са се изградили като такива, в резултат на участието си в мащабните за страната хидроенергийни проекти, свързани с рехабилитацията на големите каскади.

Държавата се отнася като мащеха към сектор, който е от стратегическо значение за Р България. Най- ценния ресурс на една бизнес организация е човешкия, независимо от предмета на дейност, а в сферата на енергетиката, кадрите са от решаващо значение.

На 22.03.2017 год. г-н Веселин Маневски излезна в „болнични“ и за временно изпълняващ длъжността управител беше назначен, Драгомир Димитров – главен инженер по ремонта.

След провеждането на изборите и съставянето на редовното правителство, г-н Веселин Маневски „оздравя“ и се върна като титуляр на длъжността управител на предприятието.

На 09.05.2017 год., при завръщането си, г-н Веселин Маневски проведе разширена оперативка на която отново показа арогантното си поведение и се закани да раздаде правосъдие на тези които имат „заслуга“ за неговото „боледуване“. Предприятието отново е в кошмара от преди 22.03.2017 год.

Пред структурите на ГЕРБ г-н Веселин Маневски представя отстраняването си по време на служебното правителство, като резултат от политически игри от страна на БСП. Това не отговаря на истината.

Управителят на предприятието, дори манипулира собствените си съпартийци, че с управлението си е изкарал предприятието от състояние на дълбока изостаналост и е пресякъл корупционните практики, които са съществували преди него.

Ако това беше така, г-н Веселин Маневски отдавна щеше да развява всички факти и доказателства с които разполага, а към момента такива няма.

С идването на г-н Веселин Маневски в НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи“ започна и назначаване на кадри от местната структура на ПП ГЕРБ, които с поведението си на работното място уронват престижа и името на партията. От назначените лица не се спазва трудовата дисциплина. Многократно е констатирано отсъствието им, което е видно от системата за контрол на достъп в предприятието, а във форма 76 за отчитане на присъствените дни, тези хора се водят на работа.

Същите новоназначени лица ползват безогледно служебни автомобили за лични нужди и всичко това се случва пред погледа и със знанието на г-н Веселин Маневски.

Работещите в предприятието виждат как някои напълно безхаберно си вземат високите заплати и щедри ДМС-та (от трицифрени суми на месец), а други които теглят „колата“ биват психически тормозени и системно наказвани.

За някои има пълен комфорт на работното място, а други, които са с дългогодишен стаж и опит в хидроенергетиката работното място се е превърнало в мъчение, което трябва да понасят, за да хранят семействата си.

Всичко това поляризира колектива на предприятието и събуди чувство на отвращение и нетърпимост към управителя на предприятието, който се свързва с ПП ГЕРБ. В предприятие „Водноелектрически централи“, чрез управителя, се вкара много политика във взаимоотношенията между работещите. Това е недопустимо за структура от стратегическо значение.

Г-н Маневски се отнася към хората като местен феодал, зад който стои ПП ГЕРБ в лицето на г-н Иван Тотев – кмет на гр. Пловдив и г-жа Менда Стоянова.

Г-н Маневски с действията си е вреден дори за собствената си партия.

Информацията към изпълнителната власт за управлението на предприятието, в лицето на Министъра на енергетиката, е силно изкривена и не отговаря на действителното положение. Предприятието е доведено до състояние на колапс и не е възможно да изпълнява своите основни задачи.

Работеща единица от стратегическо значение за Електроенергийната система се разпилява пред погледа на Изпълнителния директор на НЕК и Министъра на енергетиката.

Разперения политически чадър от г-жа Менда Стоянова върху управителя на предприятието доведе до разпад работеща структура от стратегическо значение и застраши националната сигурност на Р България.

Може би Ви се струва, че думите звучат много силно и крайно, като оценка, но ако се запознаете в дълбочина с всичко, което се случи в предприятието през тези две години ще останете потресени.

На 09.05.2017 год. инициативен комитет в състав:

Зам. управителят, главният инженер по ремонт и главният инженер по експлоатация предложиха да се организира подписка до Изпълнителния директор на НЕК ЕАД за отстраняване на управителя на предприятието от заеманата длъжност.

Въпреки огромния натиск, заплахите и усилията на управителя да осуети събирането на подписи, подписката е подкрепена от 360 човека при списъчен състав от 900 човека. В подписката се включиха инициативния комитет, всички ръководители на технически отдели и техните заместници, ръководители на сектори и звена, чиито функции са в основната дейност на предприятието, изпълнителски, ремонтен и обслужващ персонал. В подписката участват още ръководители на значимите за електроенергийната система ВЕЦ/ПАВЕЦ (ПАВЕЦ Чаира, ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо, ВЕЦ Момина клисура, ПАВЕЦ Орфей, ВЕЦ Девин, ВЕЦ Кричим, ВЕЦ Ивайловград, ВЕЦ Студен кладенец и др.), дежурни инженери, оперативен и ремонтен персонал, ангажиран с изпълнението на оперативните задачи, свързани с надеждността на системата.

В такава работна обстановка, считам, че съществува риск за нормалното функциониране на значимите ВЕЦ/ПАВЕЦ.

В предприятието липсва каквато и да било комуникация между управител, зам. управител и главните инженери по ремонт и експлоатация. Ръководителите на отдели са под натиск от управителя за доказване на лоялността си към него, независимо, че с участието си в подписката еднозначно са изразили своята позиция.

В Предприятие „Водноелектрически централи“ – Централно управление в гр.Пловдив, напрежението ескалира и всички, които участват в подписката са твърдо решени да предприемат всички действия позволени от закона за постигане на изразеното в подписката искане.

На 19.05.2017г. подписката е връчена на Изпълнителния директор на НЕК ЕАД.

В Предприятие „Водноелектрически централи“ се извърши поредната проверка, която е назначена от Министъра на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова.

На 02.06.2017 год. комисията, която е  назначена със заповед на министър Петкова трябваше да представи доклада си с направените констатации.

Сигурен съм, че констатациите от проверката няма да бъдат в полза на управителя на предприятието, но под силния политически натиск на г-жа Менда Стоянова, констатациите ще бъдат неглижирани и г-н Маневски ще запази поста си на управител.

Много е жалко един стратегически сектор от икономиката на страната да бъде заложник на политическата конюктура в лицето на г-жа Менда Стоянова, която няма понятие от това по какъв начин и с какви усилия през годините е изградена структура от такъв мащаб. Много е лесно, нещо градено с години да бъде разпиляно, поради липсата на управленски умения и личностни качества на човека, който е назначен за управител на предприятието.

В тази обстановка не е възможно да бъдат планирани и изпълнявани задачи, които са свързани с текущата експлоатация на съоръженията, както и да се планира и проведе предвидената рехабилитация на значимата за Електроенергийната система каскада: Белмекен-Сестримо-Момина клисура и ПАВЕЦ Чаира.

На 26.05.2017 год. приключи назначената проверка в НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ от Министъра на енергетиката – г-жа Теменужка Петкова във връзка с постъпил сигнал срещу управителя на предприятието – инж. Веселин Маневски. Докладът от проверката трябва да се представи на 02.06.2017 год.

Обстановката в предприятието е изострена до краен предел, поради методите на управление, подхода към персонала и кадровата политика на управителя. Работещите в тази стратегическа структура за електроенергийния сектор на Р България очакват, че констатациите от проверката ще доведат до отстраняването на инж. Веселин Маневски от поста управител на предприятието. Ако това не се случи, протестиращите срещу управителя на предприятието заявяват, че ще предприемат всички действия позволени от закона до постигане на тяхното искане. Инициативен комитет от предприятието организира подписка с искане за отстраняване на инж. Веселин Маневски от поста управител. Въпреки заплахите и натиска върху персонала в подписката се включиха над 360 човека от състава на предприятието.

Подписката беше връчена на Изпълнителният директор на НЕК ЕАД – инж.Петър Илиев.

 

Инж.Веселин Маневски:

„Моите методи на управление почиват на една-единствена логика – да спазвам законите и да си върша работата“ – в.Марица/17.05.2017 год.

Методите на управление и отношение към персонала на предприятието в тези две години от управлението на В. Маневски се изразяват във всяване на страх у хората, обвиняване в саботаж по всякакви поводи, грубо погазване на човешкото достойнство и Етичния кодекс и психотормоз, който се отразява на психичното здраве на хората.

За това как си върши работата инж. Веселин Маневски фактите са безапелационни и могат да се потвърдят от стотици работещи, а не с лозунги и кухи фрази взаимствани от политическото говорене на сесиите на общинския съвет.

През периода на управление на Веселин Маневски бяха извършени структурни промени, при което се създадоха множество сектори към отделите, целящи назначаване на хора, в повечето случаи без необходимата квалификация и компетенция, включително и на хора, които поради съдебното им минало ни би трябвало да заемат определени длъжности. За сметка на оптимизацията на персонала в основните производствени звена, след пенсионирането на даден специалист бройката беше пренасочвана към сектор в спомагателната дейност на предприятието. Това доведе до изключителна физическа и психическа натовареност на персонала по обектите. За да се докаже държавническо мислене, В. Маневски „намали“ извънредния труд на оперативния персонал по електроцентралите до абсурден миминум, който няма как да се постигне по друг начин освен чисто фиктивно, т.е. чрез „стъкмяване“ на графиците. Но средствата от тези икономии не отиваха в държавната хазна, а в заплатите на назначените от него на длъжности без пряк принос за функционирането на предприятието.

В новосъздадения отдел „Обществени поръчки и доставки“ за ръководител беше назначен човек, който към момента на назначаването си беше следствен, а година и половина след това не знаеше, че производствените програми се изготвят от специалистите от техническите отдели в предприятието.

Въпреки намалелите доставки на материали в последните две години в централен склад, обслужващият персонал бе увеличен двойно.

В новосъздадения сектор „Социално-битови дейности, почивни бази и столове“ освен назначения ръководен персонал бяха назначени допълнително 2 общи работници. В стола на ЦУ бяха назначени допълнително 2 готвачи, като четиримата общо приготвят храна за не повече хранещи се от преди това. Заплатите на готвачите, които се осигуряват от СБКО са по-високи от на работещи в някои ВЕЦ. Същото се отнася и за заплатите на някои от общите работници.

Въпреки заявеното от Маневски оптимизиране на бройките на шофьорите това не се случи, напротив назначава се нов на мястото на всеки пенсиониран такъв. В сектора се назначиха допълнително 3 автомонтьори, но техническото състояние на транспортните средства става все по-лошо и е предпоставка за пътно-транспортни произшествия.

В предприятието, в годините преди 2015 год. имаше само един юрисконсулт, който водеше по над 100 процедури годишно. В момента работят 4 прависти в различни отдели.

В сектор „Обучение и повишаване на квалификацията“, квалификацията на назначените нямат нищо общо с материята, с която трябва да боравят в работата си.

В отдел „Поддържане на хидротехнически съоръжения, пътища и сгради“ липсват специалисти по хидротехнически съоръжения.  Наличните такива също бяха освободени или прехвърлени в ПЯК. Изграждането на такъв специалист е дълъг процес, а съоръженията имат нужда от ежегоден технически контрол. Липсата на специалисти в тази област ще създаде в следващите години проблеми в експлоатацията на жизнено важни съоръжения за водноелектрическите централи.

В отдел „Човешки ресурси“ е разкрит допълнителен щат и назначен човек без необходимата квалификация и образование.

Във ВЕЦ „група Кричим“ беше извършено преструктуриране, като за всяка ВЕЦ от групата беше определен отговорник от наличния персонал, с което се създаде обстановка, при която ръководителят на групата не може да контролира ефективно дейността в трите централи.

Всички новоназначения и преструктурирания бяха направени така, че във всеки отдел, сектор, звено и електроцентрала да има поне по един не толкова добър специалист, колкото доверен, с което В. Маневски целеше „превземане на крепостта отвътре“, както той заяви. За съжаление много малко от назначените от него кадри се оказаха успешни специалисти, което се отразява негативно на предприятието и създава затруднения в изпълнение на основните дейности.

Отдел „Инвестиции и Рехабилитации” се създаде в средата на 2015г., в съответствие с приетата нова организационна структура на Предприятие ВЕЦ.

В съответствие с тази структура съществуващите отдели „Инвестиции и ремонт на хидротехнически съоръжения и сгради” (ИРХТСС) и „Рехабилитации на ВЕЦ” се обединиха в общ отдел „Инвестиции и Рехабилитации” с нов ръководител, при което към отдела се създадоха и два сектора „Рехабилитация на ВЕЦ” и „Инвеститорски контрол”.

Същевременно една от основните дейности на стария отдел „ИРХТСС” – строителните групи, изпълняващи всички строителни ремонти със собствени сили в предприятието се отдели в самостоятелно звено – отдел „Поддръжка на хидротехнически съоръжения, пътища и сгради”, а част от тях преминаха в сектор „Социално-битови дейности, почивни бази и столове“.

Още при създаването на новата структура се получи сериозна дезорганизация на извършваните дейности в структурните единици на отдела вследствие на съществените размествания по отношение, както на специалистите в отдела, така и поради промяната на работните им места.

От създаването си до настоящият момент в отдел „Инвестиции и рехабилитации” се наблюдава огромно по своите мащаби и повтаряемост текучество на специалисти и ръководни кадри. Назначават се и служители с несвойствени за отдела образование и квалификация, както и специалисти, които по документи са по-подходящи за други отдели. За отбелязване е, че от времето на създаването на отдела вследствие на кадровата политика на Управителя на Предприятие ВЕЦ към настоящият момент почти няма служител, който да е запазил първоначалната си позиция и работно място. По една или друга причина специалисти с дългогодишен опит и основен принос в работата на отдела бяха систематично премествани в други отдели или принуждавани да напуснат предприятието. В края на 2016г. по предложение на Управителя на Предприятие ВЕЦ, под претекст за работа по хидровъзел „Яденица” и без да е поискано мнението на водещите специалисти в предприятието са преназначени в Предприятие „Язовири и каскади” по-голямата част от водещите строителни инженери. В настоящия момент в отдела има само двама действащи служители притежаващи образование в областта на строителството, които в същото време заемат и ръководни постове, и са принудени да съчетават функции на ръководители с такива на изпълнителски персонал. В същото време отново без съгласието на ръководител отдел бяха преместени на други длъжности и ръководителите на сектор „Инвеститорски контрол” и сектор „Рехабилитация на ВЕЦ”, като на тяхно място бяха назначени ръководители на секторите без необходимия опит за заеманите длъжности. Порочна е и наложената практика за посочване на кандидати за свободните позиции без да е поискано мнението на ръководителите на отдели, както и случаи на принуждаване на съответния ръководител да изготви „подходящи” длъжностни характеристики след назначаването на „посочен” от Управителя кандидат за съответната позиция.

В резултат на неадекватната кадрова политика на Управителя на Предприятие ВЕЦ е изключително трудно, а понякога дори и невъзможно да се изпълняват възложените на отделите задачи и обекти от Инвестиционната и Ремонтната програми на предприятието, както и да се извършва подготовката и изпълнението на предстоящите мащабни рехабилитационни дейности на ПАВЕЦ „Чаира” и каскада „Белмекен – Сестримо”.

Същевременно и малкото останали компетентни служители се натоварват с излишни бюрократични задачи и отговорности, които са несвойствени с длъжностните им характеристики и функционалните характеристики (например участия в огромен брой различни комисии, съобразяване с непрекъснато променящи се правила и изисквания, изготвяне на безкрайни доклади и справки, изпращане на SMS съобщения на управителя,  изготвяне на планове и седмични отчети с неясно предназначение и др.).  Вследствие на организационният „безпорядък” и огромната степен на натоварване на все по-малкото специалисти, с необходимия опит и знания за изпълнението на задачите в отделите и обектите от програмите и рехабилитациите се увеличава възможността за допускане на пропуски и грешки при изготвянето на техническите спецификации, изготвянето на необходимите документи за тръжните процедури, и при изпълнението на сключените договори, по които се осъществява инвеститорски контрол.

Някои от изпълнените обекти под контрола на служители от отделите бяха съпроводени с много трудности при изпълнението на договорите, работа в извънработно време, включително и през официални празници и без заплащане за положен извънреден труд.

По отношение на предстоящите мащабни рехабилитации в Предприятие ВЕЦ, за които в момента се провеждат процедури по правилата на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, липсата на опитни кадри в сектор „Рехабилитация на ВЕЦ” за подготовката и провеждането на тръжните процедури, и изпълнението на договорите поставя под сериозно съмнение успешното извършване на рехабилитациите.

През периода от 1997г. до 2010г. от екипа на Предприятие ВЕЦ бяха извършени пълни рехабилитации на водноелектрическите централи и помпени станции от каскада „Баташки водносилов път”, каскада „Въча” и каскада „Арда”:

В резултат от успешно проведените през изминалите години рехабилитации беше повишена мощността на рехабилитираните агрегати с допълнителни 98 MW, съизмеримо с изграждане на нови ВЕЦ и постигнати изключително високи технически показатели, съобразени с изискванията на енергийния оператор.

Постигнатите високи резултати при извършените през годините рехабилитации в Предприятие ВЕЦ основно се дължаха на изграденият през годините много добър екип от специалисти на всички нива в структурата на предприятието. За успешното извършване на рехабилитационните дейности беше ангажиран целият ресурс на отделите в управлението на П ВЕЦ, както и екипите на съответните централи и командирован персонал от други ВЕЦ, „Централна лаборатория” и „Ремонтно-механичен цех” в Пловдив.

За съжаление след многократното преструктуриране, екипът извършил успешно тези рехабилитации не беше запазен и  по този начин беше прекъсната връзката с новите кадрови попълнения за осигуряване на необходимата приемственост от натрупания през годините опит.

Липсата в настоящия момент на адекватна организационна, структурна и кадрова политика в Предприятие ВЕЦ поставя под сериозен риск изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програми на предприятието, поддържането на техническата готовност на електропроизводствените мощности и поставя под въпрос успешната реализация на предстоящите мащабни рехабилитационни проекти.

Още с назначаването си В. Маневски заяви, че изключително много държи на здравето на хората, респективно на спазване на Правилниците по безопасност. Но това беше само заявление, фактите обаче са други. За създаването на сектор „Контрол на техническата експлоатация“ принуждаваше чрез заплахи от уволнение специалисти да преминават от друг отдел в новосъздадения сектор. Впоследствие последва рокада в сектора, поради обстоятелството, че назначените от В. Маневски хора не можеха да вземат успешно изпитите си. Той не можеше да се примири с обстоятелството, че назначените от него хора не можеха да бъдат допуснати да „вземат“ изпитите си без необходимите познания. Ръководителят на отдела неведнъж е бил „съветван“ да пише доклади срещу подчинените си заради несъгласието им с методите и стила на управление на В. Маневски, включително и за наказание на самия него. На всеослушание му е казвано от управителя, че трябва да си смени името (двамата са съименници), защото не заслужава да го носи и не отговаря на „ниското му селско ниво“. „Подсказвано“ му е от управителя да внимава да не скъса на изпит Стоимен Кралев-електромонтьор, заемащ длъжността без необходимата квалификация. При втори изпит по безопасност на Кралев, от страх да не бъде обвинен в саботаж на спешно възложени дейности с участието в групата и на последния, ръководителят на отдела прави втори компромис, за да „умилостиви“ гнева на В. Маневски.

Изпращането на „наказателна рота“ от В. Маневски за провеждане на изпити със списък на хората, които да бъдат „скъсани“ доведе до напускане на специалисти от морални съображения. Случаите на създаване на напрежение са толкова много, че надали някой си спомня за нещо градивно. В. Маневски вече не знаеше към кого да насочи даден документ, защото беше създал абсолютна анархия в разпределението на отговорностите между отделите.

Допусна разделянето на централите на „негови“ и други, което се отразяваше и в заплащането на хората в тях. За всяко допуснато нарушение на трудова или технологична дисциплина от „неговите“ централи се мълчеше, а другите биваха санкционирани строго.

Всички „стари“ специалисти биват обвинявани, че не могат да пишат „хубави“ доклади, каквото й да означава това. Такива могат само новоназначените от него. Същите допускат по две грешки, като си напишат трите имена и длъжността. Но за сметка на това са „корифеи“ в провеждане на изпити. Доказателство за противното са резултатите от тяхното явяване на изпити.

Много от хората в предприятието на различни позиции са закупували материали и резервни части от лични средства, за да „вървят нещата“, защото В. Маневски заявява, че ни дава достатъчно пари и не трябва да създаваме проблеми.

Ремонтно-механичният цех на Предприятие „ВЕЦ“ е звеното, което е специализирано в ремонта и поддържането на турбинното оборудване на хидрогенераторите. Персоналът на РМЦ активно участва през годините в рехабилитациите и технологичното обновяване на водните централи. В годините е натрупал изключителен опит и рутина в ремонтните дейности и благодарение на това приноса му в развитието на Предприятието винаги е бил подобаващо оценяван от ръководството. За съжаление през последните близо две години и половина при управлението на г-н Маневски дейността на РМЦ бе оценявана единствено и само по изпълнението на поставените от него задачи към звеното, а задачите са ремонтиране и боядисване на оградата в Управление – Пловдив, изработка на навеси, витрините в стола на Предприятието, барбекюта, шахти, фургони и други подобни. Задачите г-н Маневски поставя без да се интересува дали има капацитет и материали за изпълнението им. При липса на материали същите се доставят по реда за спешна и неотложна необходимост, за което персоналът на РМЦ недоумява как е възможно да има материали за тези неща, а доставката на материалите и частите за извършване на ремонтите по хидрогенераторите да се бавят с месеци. През тези години Маневски така и не разбра каква е основната дейност  на Ремонтно-механичният цех и че водните турбини имат „Работни лопатки“, а не „Перки“. През годините РМЦ извършва десетки външни поръчки на сродни предприятия и фирми в бранша. През последните две години и половина благодарение на създадената изключително тромава система на съгласуване с ЦУ-София, липсата на оперативност при вземане на решения и нежеланието на г-н Маневски да вземе управленско решение по изпълнението на външни поръчки в Предприятието са извършени две или три такива. Предприятие ВЕЦ вече не представлява интерес за фирмите в бранша за възлагане на външни услуги, а НЕК ЕАД е лишена от допълнителни приходи от тази дейност при наличието на уникално оборудване, технически възможности и добри специалисти. Мъдрите му решения не спират до тук. При управлението на г-н Маневски на ръководител РМЦ е наложено  неправомерно административно наказание за отказ да разгласи заплатите на персонала в ремонтния цех, а на неговия заместник по изключително арогантен начин е наложено дисциплинарно наказание за претърпяна катастрофа със служебен автомобил с корпоративна застраховка АвтоКаско. Освен наложената глоба от КАТ и наложеното дисциплинарното наказание от г-н Маневски, заместникът е лишен и от премиите за едно тримесечие. А психическия тормоз върху последния от страна на управителя е неизмерим.

Използването на служебните коли за лични нужди на В. Маневски и назначените от него „специалисти“ се превърна в ежедневие. Мнозинството от тях и до ден днешен не знаят за какво са назначени на работа-денят им преминава от „реакреацията“ до столовата и обратно и свършване на някоя лична работа. Ежедневното отчитане присъствието им на работа не се отнася за тях, те са над тези дребнави неща.

Назначенията без спазване на елементарни изисквания за ценз, познания и опит, отстраняването от работа на доказани специалисти доведоха до рязко снижаване потенциала на предприятието, което за съжаление ще се отрази на експлоатацията на електропроизводствените мощности и може да застраши сигурността на електроенергийната система.

Ежедневните „оперативки“- монолози на В. Маневски, в които не се решаваха проблеми, а се съдаваха такива, като се противопоставяха хората един на друг, в които започнахме да се чувстваме не като специалисти в едно високо технологично предприятие, а клиенти на психиатрична клиника, постепенно взривиха напрежението у хората, което се превърна в гняв, който за тези две години преодоля страха от методите на управление на В. Маневски и хората открито заявиха, че не желаят да бъдат управлявани от човек без морал и без нужната компетентност.

Въпреки насаденият страх и разделението на стари и новоназначени в Предприятие ВЕЦ, въпреки своеволията и заплахите на г-н Маневски към специалистите и работниците на Предприятието, хората са готови да отстояват до край исканията си за отстраняването му от поста Управител.

 

инж. Никола Ганев – заместник-управител

инж. Драгомир Димитров – Главен инженер по ремонта

инж. Пламен Козарев – Главен инженер по експлоатация

инж. Георги Танчев – ръководител отдел Инвестиции и Рехабилитация

инж. Илко такев – ръководител отдел Ремонтен

инж. Сивелин Сивов – ръководител отдел Експлоатация

инж. Веселин Симеонов – ръководител отдел Контрол по Експлоатация, Здравословни и Безопасни Условия на Труд.

инж. Иван Тилев – Началник Ремонтно-механичен цех

инж. Марияна Деянова – ръководител отдел ФБИА

инж. Анатолий Димитров – ръководител Централна Лаборатория

инж. Георги Доганов – ръководител отдел Автоматизация

 

 

 

Коментари

Коментара

loading...


There is no ads to display, Please add some
Вижте още
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

2 comments

  • Само Бойко Борисов може да изгони Маневски и изпълнителният директор. И двамата умишлено рушат Енергетиката. Борисов трябва да ги уволни моментално.

Вашият коментар