Гробище Украйна

Уол­с­т­рийт Джър­нъл: Ук­рай­на тряб­ва да заб­ра­ви иде­я­та за връ­ща­не на гра­ни­ци­те си от 2014 го­ди­на

Свят
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Ук­рай­на тряб­ва да заб­ра­ви иде­я­та за връ­ща­не на гра­ни­ци­те си от 2014 го­ди­на, пи­ше наб­лю­да­те­лят на “Уол­с­т­рийт Джър­нъл” Уи­лям Гал­с­тон. Спо­ред не­го съ­би­ти­я­та са по­ка­за­ли, че то­ва е не­въз­мож­но до­ри в слу­чай на въ­зоб­но­вя­ва­не на дос­тав­ки­те на за­пад­на по­мощ.

Ос­вен то­ва Гал­с­тон  на­пом­ня, че лят­но­то кон­т­ра­нас­тъп­ле­ние на Въ­о­ръ­же­ни­те си­ли на Ук­рай­на се е про­ва­ли­ло, ко­е­то при­нуж­да­ва Ки­ев да мис­ли за пре­го­во­ри с Мос­к­ва.

Бив­ши­ят аме­ри­кан­с­ки пос­ла­ник в НА­ТО Иво Да­ал­дер за­я­вя­ва, че Ук­рай­на мо­же да за­гу­би от Ру­сия още през пър­ва­та по­ло­ви­на на та­зи го­ди­на на фо­на на по­ли­ти­чес­ки­те про­ме­ни в САЩ. Да­ал­дер от­бе­ляз­ва, че бив­ши­ят пре­зи­дент на САЩ До­налд Тръмп мо­же да ус­ко­ри сво­е­то прид­виж­ва­не ка­то кан­ди­дат от Ре­пуб­ли­кан­с­ка­та пар­тия още в края на ме­се­ца, ко­е­то ще на­ка­ра ре­пуб­ли­кан­ци­те да спрат по­мощ­та за Ки­ев.

В края на ми­на­лия ме­сец аме­ри­кан­с­ки­ят вес­т­ник “Ней­шън” напи­са, че по­бе­да на Ки­ев е мал­ко ве­ро­ят­на, по­ра­ди ко­е­то САЩ и ев­ро­пей­с­ки­те стра­ни тряб­ва да на­ка­рат ук­ра­ин­с­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Зе­лен­с­ки да сед­не на ма­са­та за мир­ни пре­го­во­ри. Аме­ри­кан­ци­те са спра­вед­ли­во обез­по­ко­е­ни от раз­ме­ри­те на фи­нан­со­ви­те вло­же­ния в Ук­рай­на, ко­я­то се на­ми­ра на хи­ля­ди ми­ли от САЩ, до­ба­вят от из­да­ни­е­то.

 

В на­ча­ло­то на де­кем­в­ри ми­на­ла­та го­ди­на пър­ви­ят за­мес­т­ник на по­мощ­ни­ка на пре­зи­ден­та на САЩ по на­ци­о­нал­на­та си­гур­ност Джо­на­тан Фай­нър за­я­ви, че Ва­шин­г­тон има на­ме­ре­ние да на­ка­ра Ру­сия да пре­го­ва­ря за ук­ра­ин­с­кия кон­ф­ликт при из­год­ни за Ук­рай­на ус­ло­вия до края на 2024 го­ди­на. Офи­ци­ал­ни­ят пред­с­та­ви­тел на Кре­мъл Дмит­рий Пес­ков на­ре­че то­ва на­ме­ре­ние не­ре­а­лис­тич­но.

Източми: zemya.bg


Коментари

Коментара

There is no ads to display, Please add some

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели:

Вашият коментар